1. X-Ray cihazının kullanım amacı nedir?

 
 
 
 
 

2. Kartlı geçiş sistemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi güvenlik zafiyeti oluşturan bir özelliktir?

 
 
 
 
 

3. El tipi metal detektörler ve bunların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

4. Kapı tipi metal detektörlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

5. Üzerinde uyuşturucu madde saklayan bir şahsın, üzerindeki uyuşturucu maddeyi tespit etmek amacıyla aşağıdaki cihazlardan hangisinin kullanılması uygun olur?

 
 
 
 
 

6. Özel güvenlik hizmetleri uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik ve genel kolluk görevlileri arasındaki anlaşmazlıkların sebeplerinden biri değildir?

 
 
 
 
 

8. Genel kolluğun olaylar karşısında yetkileri geniştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yetkilerden değildir?

 
 
 
 
 

9. Genel kolluk ile özel güvenlik arasında ilişki ve işbirliği oluşturulmasında şirketlerin ve eğitim kurumlarının yanında aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin olumlu etkisi bulunmaktadır?

 
 
 
 
 

10. Bir kişiye karşı hissedilen negatif duyguya ne denir?

 
 
 
 
 

11. Kitle iletişim araçlarını, dünya olaylarını iyi takip eden, fikir ve bilgileriyle etrafındaki insanları etkileyerek onlarda saygı uyandıran kimselere ne denir?

 
 
 
 
 

12. Toplumdaki bireyleri bir hedefe yöneltmek, onları isteklendirmek için yapılan iletişim, aşağıdaki kitle iletişim fonksiyonlarından hangisinde ifade edilmiştir?

 
 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin işlevlerinden biridir?

 
 
 
 
 

14. Halkla ilişkiler açısından toplumun çıkarını ilgilendiren bir konu hakkında halkın genel kanaat ve düşünceleri hangisi ile ifade edilir?

 
 
 
 
 

15. “Bir insanın bir başkasına karşı duyduğu sevgi ve yakınlık” tanımı, aşağıdaki hangi kavram ile ifade edilir?

 
 
 
 
 

16. İletişimde anlatımın şifrelenmesine ne denir?

 
 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimdir?

 
 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi kitlesel iletişimde kullanılan 5N1K ifadesindeki 5N’den biri değildir?

 
 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta erkekler için imajı olumsuz etkileyen iletişim unsurlarındandır?

 
 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta kadınlar için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır?

 
 
 
 
 

21. Örgütlerde açıklanması karmaşık ve zor olan aktiviteleri, olayları açıklamaya yardımcı olan masalımsı anlatımlar hangisi ile ifade edilir?

 
 
 
 
 

22. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmaya ilişkin yanlış bir ifadedir?

 
 
 
 
 

23. Özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisi doğrudan doğruya hangi mevzuata dayanmaktadır?

 
 
 
 
 

24. Zor kullanmada kademeli olarak artan nispette zor kullanılması kanunun aradığı bir koşuldur. Bu bakımdan “kademelilik” ilkesinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılamaz?

 
 
 
 
 

25. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun suç önleme görevleri kapsamında yer alan bir görevi değildir?

 
 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?

 
 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?

 
 
 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
 

29. Aşağıdakilerden hangisi suçüstü halinde kolluk kuvvetleri dahil, herkes tarafından yerine getirilebilecek bir tedbirdir?

 
 
 
 
 

30. Aşağıdakilerden hangisi “yakalama” ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?

 
 
 
 
 

31. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevinin yerine getirilmesine ilişkin doğru bir ifade değildir?

 
 
 
 
 

32. I Şüpheli paketin bulunduğu yerde en geniş şekilde çevre güvenliği alınmalıdır.
II Şüpheli paketin sahibi olabilecek kişiler çevreden araştırılmalıdır.
III Şüpheli pakete ilişkin genel kolluk birimlerine derhal bilgi verilmelidir.
IV Şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadaki trafik durdurulmalı veya kontrollü geçiş sağlanmalıdır.

Şüpheli bir paket olayına müdahale esnasında özel güvenlik görevlisince yukarıda sıralanan tedbirlerin uygulanış sırası nasıl olmalıdır?

 
 
 
 
 

33. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik tarafından yerine getirilebilecek bir “kontrol işlemi” değlidir?

 
 
 
 
 

34. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevine ilişkin doğru bir ifadedir?

 
 
 
 
 

35. Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz?

 
 
 
 
 

36. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi arama işlemlerine dair doğru bir eşleştirme değildir?

 
 
 
 
 

37. Aşağıdakilerden hangisi “önleme araması”nın amaçları arasında yer almaz?

 
 
 
 
 

38. Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın unsurlarından değildir?

 
 
 
 
 

39. “Olay yeri en geniş şekilde (1) ve ilgili (2) derhal bilgi verilmelidir. Olay yerine kimsenin girişine izin verilmemelidir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından olay yeri aynen korunmalıdır. Olay yerinde yaralama ve öldürme vakalarında acil sağlık birimlerinin gelmesi temin edilmeli, mümkün olması halinde (3) yapılmalıdır.” ifadesindeki (1), (2) ve (3) nolu yerlere gelmesi gereken en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

40. Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

 
 
 
 
 

41. I Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılı bilgiler olmalıdır.
II Olaya konu kişilerin aile yaşamına ilişkin bilgiler bulunmalıdır.
III Olayın taraflarının kimlik bilgilerini içermelidir.
IV Tutanağı tanzim edenler hakkında bilgiler ve imzaları yer almalıdır.
V Tutanağın düzenlenme tarihi ve saati belirtilmelidir.
VI Olaya konu kişilerin sosyal ve ekonomik durumunu da içermelidir.

Yukarıda tutanakla ilgili yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

 
 
 
 
 

42. Aşağıdakilerden hangisi “grup” olan topluluk için söylenemez?

 
 
 
 
 

43. Belli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş; duygu, heyecan ve eylem birliği içerisinde olan grup aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

44. Her topluluğu yönlendiren, yönlendirmeye çalışan kişiler bulunur. Bu kişiler bazen önceden belli iken bazen o anda ortaya çıkabilir. Etkili konuşma, fiziki yapı, bilgi ve cesaretli olma özellikleri ile ön plana çıkan bu kişiler aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

 
 
 
 
 

45. Otobüs durağında beklemek, mağazada alışveriş yapmak, sinema izlemek, konferans dinlemek, trafik kazası seyretmek için biriken insanlar aşağıdakilerden hangisi için bir örnektir?

 
 
 
 
 

46. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayların hazırlık ve olgunlaşma safhalarındandır?

 
 
 
 
 

47. “İnsanların gözlenebilen, ölçülebilen hareketlerine davranış denir. İnsan zihni davranışlarda rol oynuyorsa ………………, zihin davranışlarda rol oynamıyorsa …………….. davranıştan söz edilir.” Boş olan kısımlara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 
 

48. Olaylar içerisinde ani karar veren, çoğu zaman grubun önünde yer alan, grup içerisinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren kişi tipleri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

49. Kişinin topluluk içerisinde bulunmasıyla psikolojisi ve davranışları değişmekte, bu kişinin gruba mensubiyetinden dolayı yeni özellikleri ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerdendir?

 
 
 
 
 

50. Grupla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

51. Bir eylemin yasadışı olması için aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir?

 
 
 
 
 

52. Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden değildir?

 
 
 
 
 

53. Koruma görevi sırasında meşru müdafaa ve zorunluluk hali olması durumunda zor kullanma bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

54. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu güvenlik önlemlerinden değildir?

 
 
 
 
 

55. Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin gülünç durumdan korunmasıyla ilgili olaylardan değildir?

 
 
 
 
 

56. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişinin hayatını tehlikeye sokacak durumlardan değildir?

 
 
 
 
 

57. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
 

58. Aşağıdakilerden hangisi temel öncü güvenlik kontrol listesinde yer almaz?

 
 
 
 
 

59. Öncü istihbarat ekibinin uygulamaları sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

60. Birli koruma sırasında önemli kişiye olası bir saldırı sırasında koruma görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

 
 
 
 
 

61. Bir kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek için ilaç kullanılmadan yapılan uygulamalara ne ad verilir?

 
 
 
 
 

62. Çıkıklardan en az tehlikeli olması beklenen hangisidir?

 
 
 
 
 

63. Kırık, çıkık ve burkulmalarda öncelikle zarar gören vücut bölümü hangisinde doğru verilmiştir?

 
 
 
 
 

64. Soba zehirlenmelerinde ölümcül etkisi olan gaz hangisidir?

 
 
 
 
 

65. Kaynar su dökülen cilt üzerine ilk anda hangisi uygulanmalıdır?

 
 
 
 
 

66. Uzun süre devriye gezen bir güvenlik görevlisinde; aşırı baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, iştahsızlık, mide bulantısı, ateşlenme, kızarma, kol-bacak ve karında kramplar varsa hangi durumdan şüphelenilir?

 
 
 
 
 

67. Bıçak yaralanmasında, bıçağın yaralıya saplanmış olarak kaldığı durumlarda ilkyardım öncesi ve sonrası yapılması uygun olmayan hangisidir?

 
 
 
 
 

68. Yaralıya kalp masajı ve suni solunum uygulaması gerektiğinde ilkyardım yapılabilmesi için en az kaç ilkyardımcıya gereksinim vardır?

 
 
 
 
 

69. Çok sayıda kırığı olan bir yaralı uygun olmayan bir şekilde taşındığında yaralıda felç gibi kalıcı hasara yol açan en tehlikeli durum hangisidir?

 
 
 
 
 

70. Aşağıdakilerden hangisi bir kişiyi ısıran bekçi köpeği ile ilgili yapılması gerekenlerden değildir?

 
 
 
 
 

71. Aşağıdakilerden hangisi polisin durdurma yetkisini kullanması sonrası yapması gereken işlemlerden biri değildir?

 
 
 
 
 

72. Aşağıdakilerden hangisi PVSK m.4/A’ya göre polisin kişileri ve araçları durdurma amaçlarından biri değildir?

 
 
 
 
 

73. Polis, PVSK’ya göre hangi görevini yerine getirirken kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi göstermek zorundadır?

 
 
 
 
 

74. Aşağıdakilerden hangisi PVSK m.5’e göre polisin parmak izini alabileceği kişilerden değildir?

 
 
 
 
 

75. Aşağıdakilerden hangisi PVSK m.5’e göre polisin fotoğrafını alabileceği kişilerden değildir?

 
 
 
 
 

76. PVSK’ya göre önleme araması kararı vermeye yetkili merci hangisidir?

 
 
 
 
 

77. Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde önleme araması yapılabilir?

 
 
 
 
 

78. Spor karşılaşması, miting, konser, festival, toplantı veya gösteri yürüyüşünün düzenlendiği veya aniden toplulukların oluştuğu hallerde önleme araması kararı kimden alınır?

 
 
 
 
 

79. Aşağıdaki bilgilerden hangisi önleme araması kararında veya emrinde bulunmaz?

 
 
 
 
 

80. PVSK’ya göre aşağıdaki gruplardan hangisi polisin yakalama yapamayacağı kişilerdendir?

 
 
 
 
 

81. PVSK m.16 kapsamında polisin zor kullanması için aranan öncelikli şartlar nelerdir?

 
 
 
 
 

82. Aşağıdaki hallerden hangisi polisin üniversiteye girebilmesinin şartlarından biri değildir?

 
 
 
 
 

83. Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan polis, bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içerisinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişiler hakkında işlemler sonuçlanıncaya kadar hangi yetkisini kullanır?

 
 
 
 
 

84. Olaydaki failin gözaltına alınan şüpheli ile aynı kişi olup olmadığının belirlenmesi bakımından zorunlu olması halinde, cumhuriyet savcısının talimatıyla polisin hangi tedbire başvurması gerekir?

 
 
 
 
 

85. Bir şüphelinin aranması sırasında tehlikede olan temel hak ve özgürlük hangisidir?

 
 
 
 
 

86. Yakalama, tutuklama ve mahkumiyet işlemleri kişilerin hangi temel anayasal hak ve özgürlüğünün istisnalarıdır?

 
 
 
 
 

87. Aşağıdakilerden hangisi bir özel güvenlik görevlisinin işleyebileceği kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlardan değildir?

 
 
 
 
 

88. Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak bir başkasına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?

 
 
 
 
 

89. Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?

 
 
 
 
 

90. Polis, PVSK’ya göre yakaladığı bir kişiyi en fazla kaç saat gözaltında tutabilir?

 
 
 
 
 

91. Günlük yaşantıda ve argoda tabir edilen söylemlerde; “altın tozu, gök tozu, beyaz kız, neşe pudrası, şans tozu” gibi adlandırılan uyuşturucu madde türü hangisidir?

 
 
 
 
 

92. I Kokain, eroin ve esrar birer uyuşturucu maddedir.
II Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçtur.
III Bir maddenin uyuşturucu olup olmadığı, tatmak suretiyle anlaşılabilir.
IV Uyuşturucu maddelerin kullanılmasını kolaylaştırma da suçtur.
V Uyuşturucu madde kullanan kişiler hakkında tedavi tedbirine karar verilemez.
VI Uyuşturucu maddeyi kullanmak için satın almak, bulundurmak ve kabul etmek suç değildir.

Uyuşturucu maddeler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

 
 
 
 
 

93. Doğalgaz için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
 

94. Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerindendir?

 
 
 
 
 

95. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?

 
 
 
 
 

96. Aşağıdakilerden hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?

 
 
 
 
 

97. Yanıcı maddenin özelliğine göre yangın sınıfı (türü) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 
 

98. Katı, sıvı ve gaz yanıcılar aşağıdakilerden hangisini kapsar?

 
 
 
 
 

99. Yangın anında hangi tahliye sisteminin kullanılması tehlikelidir?

 
 
 
 
 

100. Dumanın bileşiminde bulunan zehirli gazlar aşağıdakilerden hangisidir?