53. Sınav cevapları EGM tarafından açıklandığından üzerinde işaretleme yapılmamış olup kaynağından alınan cevaplar altta verilmiştir.

53. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

 

1) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
a) Hırsız alarm sistemleri
b) Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
c) Kapalı devre TV sistemi
d) Dış mekan kızılötesi algılama sistemi
e) Yer altı fiber optik algılama

2) Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?
a) Kamera ile
b) Kartlı okuyucu ile
c) X-Ray cihazı ile
d) CCTV ile
e) Kapı tipi detektörü ile

3) Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?
a) 0,5 metre
b) 1,5 metre
c) 1 metre
d) 2 metre
e) 3 metre

4) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) İlkyardım uygulamalarında belirli miktarda ilaç kullanılır.
b) İlkyardım uygulamalarında ilaç kullanılmaz.
c) Toplumun büyük bir bölümünün ilk yardım eğitimi alması, iş kazaları veya doğal afetler sonucunda birçok kişinin sakat kalmasına yol açabilir.
d) İlkyardım uygulaması olay yerinde yapılmaz.
e) İlkyardım için mutlaka tıbbi araç ve gereç gereklidir.

5) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?
a) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
b) Durumun kötüleşmesini önlemek
c) İyileşmeyi kolaylaştırmak
d) Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
e) Hasta veya yaralı için gerekli tedavinin yapılmasını sağlamak

6) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının müdahale esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?
a) Sakin ve kararlı olmalıdır.
b) Kimseden yardım almamalıdır.
c) Mevcut imkânları değerlendirmelidir.
d) Yaralının endişelerini gidermelidir.
e) Çevrede yardımcı olacakları organize etmelidir.

7) Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?
a) İskelet sistemi
b) Dolaşım sistemi
c) Sindirim sistemi
d) Bilinç durumu
e) Kas sistemi

8) Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?
a) LSD
b) Eroin
c) Kokain
d) Metadon
e) Esrar

9) Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
a) Yangınlarda ilkyardım hizmetini yürütmek
b) Su baskınlarına müdahale etmek
c) Beş kata kadar olan binalarda yangınlara karşı önlem aldırtmak
d) Kamu binalarında yangınlara karşı bulundurulması gereken araçların belirlenmesine yardımcı olmak
e) Afetlerde oluşan enkazlarda can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak

10) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
a) Hidrojenli hidrokarbonlar
b) Kum
c) Toprak
d) Oksijen
e) Karbondioksit

11) I Nüfus yoğunluğu
II İmar durumu
III Öğrenim durumu
IV Bitki örtüsü
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı kurulmasında şehrin dikkate alınan kriterlerindendir?
a) I ve II
b) II ve III
c) I – II ve III
d) I ve IV
e) I – II ve IV

12) Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkillerinden değildir?
a) Koruma ekibi
b) İlkyardım ekibi
c) Kurtarma ekibi
d) Teknik onarım ekibi
e) Söndürme ekibi

13) Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?
a) Yanan maddenin ısısını düşürmek
b) Yakan maddenin konsantrasyonunu artırmak
c) Yangın ortamı ile oksijenin temasını kesmek
d) Yanan maddeyi dağıtmak
e) Sönme sonucu korlaşmayı önlemek

14) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?
a) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
b) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
c) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
d) Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
e) Bir kez kullanılması serbest olan maddeler

15) “Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
a) Sempati
b) Dinleme
c) İletişim
d) Psikoloji
e) Empati

16) Danışma noktasında görevli personelin vatandaşı karşılamasıyla alakalı olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vatandaş geldiğinde ayağa kalkarak tebessüm içinde yardımcı olmak
b) Kişiyi soğuk bir şekilde karşılamak
c) Gelen kişiyi önemsememek
d) Gelen kişilere yardımcı olmamak
e) Görev yerinde durmayarak gelen kişiyi bekletmek

17) Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz ve hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?
a) Eve geç gelineceği zaman haberdar edilmek istiyorum.
b) Özel günlerin hatırlanmasını ve gerektiği gibi kutlanmasını istiyorum.
c) Raporda bazı eksiklikler buldum, müsaitsen beraber bakalım.
d) Hep böylesin, hem ihmalkâr hem de sorumsuzsun.
e) Sözümün kesilmesi beni rahatsız ediyor.

18) Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?
a) Emir vermek; yönlendirmek
b) Ahlak dersi vermek
c) Göz teması kurmak, dinlemek
d) Öğretmek; nutuk çekmek
e) Ad takmak, alay etmek

19) Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz?
a) Her birey biriciktir, bireysel farklılıkları vardır.
b) Tüm insanlar saygıya değerdir.
c) Her birey karar verme gücüne ve hakkına sahiptir.
d) Kimi zaman insanları olduğu gibi kabul etmek yerine, değişime zorlamak gerekir.
e) İlişkilerde gönüllülük esastır.

20) Aşağıdaki dil kalıplarından hangisi problemi çözmeye yöneliktir?
a) İzin vermezseniz rapor alırım
b) Çek arabanı oradan
c) Laftan anlamıyor musun sen
d) Yasak kardeşim yasak
e) Tüm bu önlemler sizin güvenliğiniz için

21) Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşmaya ne denir?
a) Etkileşim
b) Öğretim
c) Öğrenim
d) İletişim
e) Motivasyon

22) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın nitelikleri arasında yer almaz?
a) İyi bir konuşma çok sayıda ana amaç içerir.
b) İyi bir konuşma yıkıcı değil yapıcıdır.
c) İyi bir konuşma dinleyicilerin ilgisini çeker.
d) İyi bir konuşma sağlam bilgilere dayanır.
e) İyi bir konuşma belli bir amaca yöneliktir.

23) Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
a) Nezaket
b) Hoşgörü
c) Doğru algılamak
d) Özgüven
e) Benmerkezcilik

24) Yüz, beden, bedensel temas, mekân kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?
a) Kişiler arası iletişim
b) Sözlü iletişim
c) Sözsüz iletişim
d) Öz kişisel iletişim
e) Yatay iletişim

25) Aşağıdakilerden hangisi algılama-seçme-düşünme-yorumlama süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir?
a) Hedef
b) Kaynak
c) İleti
d) Anlam
e) Kod açma

26) Aşağıdakilerden hangisi grubun içerisinde bulunan kişi tiplerinden birisi değildir?
a) Tesir altında kalanlar
b) Seyirciler
c) Hayırseverler
d) Profesyonel kışkırtıcılar
e) Atılganlar

27) Aşağıdakilerden hangisi, kalabalık çeşitleri arasında sayılamaz?
a) Tesadüfî kalabalık
b) Seyirci kalabalık
c) Saldırgan kalabalık
d) Mutlu kalabalık
e) Kızgın kalabalık

28) Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine de denir?
a) Tekamül
b) İrade
c) Kariyer yapma
d) Sosyalleşme
e) Tedbirli olma

29) Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden değildir?
a) Caydırıcılık
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) İnisiyatif kullanma
e) İletişime kapalı olma

30) Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin amaçlarından biri değildir?
a) Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
b) Bir bina veya şahsı korumak
c) İki grubu birbirinden ayırmak
d) Topluluk veya kalabalığı geriye itmek
e) Trafik düzenini sağlamak

31) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir?
a) Hilal düzeni
b) Kılıç düzeni
c) Kama düzeni
d) Satıh düzeni
e) Makas düzeni

32) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?
a) Bölük
b) Grup
c) Seyirci
d) Küme
e) Takım

33) Aşağıdakilerden hangisi birincil (temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?
a) Dernekler
b) Stadyumdaki seyirciler
c) Sendikalar
d) Aile
e) Kamu kurumları

34) Yasa dışı hale dönüşmüş toplumsal olaylara müdahale edilmesi mülki amirin emri ile olur. Ancak müdahalenin şeklinin nasıl olacağını olay yerinde bulunan kuvvetin başındaki amir belirler. Buna göre yapılan müdahalenin asıl amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Topluluğu dağıtmak
b) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
c) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
d) Yakalanan suçluları savcılığa sevk etmek
e) O bölgede hasar tespiti yapmak

35) Aşağıdakilerden hangisi cop’un kullanma şekillerinden değildir?
a) Kolun uzantısı olarak kullanılır.
b) Etkisiz hale getirmek için kullanılır.
c) Kişi taşımada kullanılır.
d) Kelepçe olarak kullanılır.
e) Yakalamak için kullanılır.

36) Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?
a) Terörle mücadele kapsamında koruma hizmeti
b) Çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele kapsamında koruma hizmeti
c) Ceza davaları ve diğer koruma hizmeti
d) Özel güvenlik koruma hizmeti
e) Genel kolluk asayiş hizmeti

37) Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?
a) Özel koruma
b) Yakın koruma
c) Araç koruma
d) Konut koruma
e) İşyeri koruma

38) Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Saldırganı etkisiz hale getirmek için en az sayıda eleman kullanılır.
b) Saldırıyı fark eden eleman diğer elemanlara saldırı geliş yönünü bildirmelidir.
c) Korunan önemli kişi saldırı yerinde bekletilerek güvenliği sağlanır.
d) Koruma amiri korunan kişi ile saldırgan arasında olmalıdır.
e) Korunan önemli kişi hızlı bir şekilde en yakın emniyetli yere götürülür.

39) Aşağıdakilerden hangisi toplantılarda alınan koruma düzeni için yapılması gerekenlerden biri değildir?
a) Toplantı yeri önceden kontrol edilerek güvenlik altına alınır.
b) Basın mensupları ve misafirlerin korunan kişiye yakınlaşması hiçbir şekilde sınırlandırılmaz.
c) Toplantı yerine yakın güvenli oda tespit edilir, boş ve korunur durumda tutulur.
d) Toplantı alanından çıkış ve alternatif kaçış yolları önceden belirlenir.
e) Korunan kişinin toplantı süresince bulunacağı yerler önceden tespit edilir.

40) Merdiven kullanacak korunan kişiye uygulanan koruma düzeni için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Merdiven etrafında 360 derecelik koruma sağlanmalıdır.
b) Bir eleman merdivenin üst kısmına giderek merdivenin yan ve üst tarafları korunmalıdır.
c) Merdivende korunan kişi dışında başka kişiler de bulunabilir.
d) Merdiven yürüyen merdivense ve yanında normal merdiven de varsa bir personel de bu merdiveni kontrol altında bulundurur.
e) Merdivenin aşağısında da bir eleman bulunur ve başka kişilerin gelişi engellenir.

41) Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden bir değildir?
a) Öncü koruma asansörü tutmalı ve korunan kişi bininceye kadar asansör tutulmalıdır.
b) Asansör boşaltılmamış ve içerde başka şahıslar varsa korunan kişi de asansöre korumasız binebilir.
c) Öncü koruma asansöre en son binmeli ve korunan personelden sonra inerek iniş sahasının güvenliğini sağlamalıdır.
d) Asansörün taşıma kapasitesinden eksik sayıda kişi binmelidir.
e) Asansör camlı ise, cam tarafına koruma elemanı konmalıdır.

42) Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?
a) Makam aracı
b) Baştaki güvenlik aracı
c) İkinci güvenlik aracı
d) Kılavuz araba
e) Çekici, kurtarıcı araç

43) Koruma aracında ekip amiri aracın neresinde oturur?
a) Sol ön koltukta
b) Sol arka koltukta
c) Sağ arka koltukta
d) Sağ ön koltukta
e) Arka orta koltukta

44) Polis; kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?
a) Silah kullanma
b) Cop kullanma
c) Üst araması
d) Kimlik sorma
e) İkaz etme

45) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevleri ve özelliklerinden değildir?
a) Görev alanına izinsiz girilmesine müsaade etmemek
b) Korunan bölgeye zorla girmeye çalışanları engellemek
c) Koruduğu alanda bulunan insan ve araçları tanımak
d) Özellikle ıssız ağaçlık alanlar ile park edilmiş otoların çevrelerini kontrol etmek
e) Gelişen olaylardan amirine veya amiri konumundakine bilgi vermek

46) Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?
a) Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturan eşyayı denetim altına almak
b) Gerektiğinde zor kullanmak
c) Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa kelepçe takmak
d) Kişileri elektronik aletlerle kontrol etmek
e) Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak

47) Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ………….denir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kimyasal delil
b) Fiziksel delil
c) Biyolojik delil
d) İz delili
e) Parmak İzi

48) “Hukuka aykırı arama …………. ve ele geçirilenler ……….” cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?
a) Geçerlidir-delil olur
b) Tekrarlanır-hayır kurumuna verilir
c) Suçtur-mahkemede kullanılmaz
d) Hakim onayına sunulur-delil olur
e) Adli aramadır-delildir

49) Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?
a) Özel güvenlik komisyonu
b) İl idare kurulu
c) Hakim
d) Kolluk amiri
e) Belediye meclisi

50) Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali hangisini ifade eder?
a) El koyma
b) Zor kullanma
c) Yakalama
d) Arama
e) Hiçbiri

51) Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
a) Özel güvenlik görevlisinin
b) Mağdurun
c) Jandarmanın
d) Polisin
e) Herkesin

52) Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?
a) Valilik
b) İlgili Komisyon
c) İl Emniyet Müdürü
d) İl Jandarma Komutanlığı
e) İçişleri Bakanlığı

53) Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan(el konulan) eşya kime teslim edilir?
a) Yetkili genel kolluğa
b) Adliyeye (C. Savcılığına)
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili özel güvenliğe
e) Valiliğe

54) Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini …………..mahiyettedir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tamamlayıcı
b) Belirleyici
c) Eksik
d) Artan
e) Hiçbiri

55) Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?
a) Yönlendirici personel
b) Kontrol personeli
c) Koruma personeli
d) Kontrol noktası amiri
e) Sağlık personeli

56) Asılsız ihbarlar genelde hangi sebeple yapılır?
a) Zarara uğramış kişilerce kuruma zarar vermek
b) Güvenlik personelinin hareket tarzını görmek
c) Psikolojik rahatsızlık
d) Güvensizlik ortamı oluşturmak
e) Hepsi

57) “Özel güvenlik görevlisi Selim görev arkadaşı ile birlikte araç kontrol noktasındaki görevi sırasında şüphelendiği bir aracı durdurur. Araçta bulunan sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirerek aracın içerisini hızlıca kontrol eder. Sonra sürücüden anahtarı isteyerek kendisi bagajı açar ve bagaj içini kontrol eder. Sürücüye araçla ilgili bir takım teknik sorular sorarak heyecan durumunu ve araç ile ilgili bilgisini kontrol eder. Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol eder.” Selim ve arkadaşı kontrol sırasında hangi hataları yapmıştır?
a) Sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirmeleri ve Selim’in bagajı kendisi açması
b) Bagajı kontrol etmesi
c) Şüphelendikleri aracı durdurmaları
d) Sürücüye araç ile ilgili sorular sorması
e) Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol etmesi

58) Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a) İhbar ciddiye alınmaz.
b) Emniyet hattı oluşturulur.
c) Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir.
d) Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur.
e) Bomba imha uzmanın talimatlarına uyulur.

59) “Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?
a) İhbar
b) Eşkâl
c) Bombalı paket
d) Biyolojik tehdit
e) Devriye

60) Aşağıdakilerden hangisi rapor çeşitlerinden değildir?
a) Sözlü rapor
b) Görsel rapor
c) Yazılı rapor
d) Görev öncesi rapor
e) Elektronik rapor

61) Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazlarından geçişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Taşıma ruhsatı bulunduğundan dolayı kişinin geçişine izin verilir.
b) Havalimanları özel alanlar olduğundan dolayı kişi genel kolluk aracılığıyla Cumhuriyet savcılığına teslim edilir.
c) Silah taşıma yetkisine sahip olanların silahları kontrol noktasından usulüne uygun olarak alınır, sahibine çıkışta teslim edilmek üzere kilitli kasalarda saklanır.
d) Hiçbir şekilde havalimanına alınmaz.
e) Bineceği uçağın pilotuna sorulur.

62) Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
a) Giriş-başlık-gelişme-sonuç-tarih-imza
b) Başlık-giriş-gelişme-sonuç-tarih-imza
c) Tarih-giriş-Gelişme-sonuç-İmza
d) Giriş-başlık-sonuç-özet-imza-tarih
e) Başlık-gelişme-sonuç

63) Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekanda gerçekleşmesi kavramı aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?
a) Şüphe
b) Olay
c) Arama
d) Miting
e) Hepsi

64) Olay yerinde görevi bulunmayan görevliler hangisidir?
a) Cumhuriyet savcısı
b) İlk ekip
c) Olay yeri inceleme ekibi
d) Sağlık ekipleri
e) Hakim

65) Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
a) Kafa ve boyun
b) Eklem yerleri
c) Kol ve bacakların etli kısımları
d) Karın ve kasıklar
e) Göğüs

66) Güvenlik hizmetinin özel güvenlik tarafından görülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisinde komisyon kararı olmaksızın valilik tarafından izin verilebilir?
a) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması
b) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması
c) Parti kongrelerinde
d) Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi
e) Güvenlik hizmeti uygulamasının kaldırılması

67) Özel güvenlik komisyonu aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik talebini sakıncalı bularak izin verilmemesine karar verir?
a) Cenaze töreninde
b) Seyahati engelleyen durumlarda
c) Kişilerin korunması durumunda
d) Spor müsabakalarında
e) Genel kolluğun görev almadığı yerlerde

68) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunu oluşturanlardan değildir?
a) Vali yardımcısı
b) İl emniyet müdürlüğü
c) İl jandarma komutanlığı
d) Ticaret ve sanayi odası başkanlığı
e) Milli eğitim müdürlüğü

69) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu toplantılarına üye olarak katılamaz?
a) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
b) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
c) Ticaret ve sanayi odası başkanlığı temsilcisi
d) Başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi
e) Bölgenin polis merkezi amirliği temsilcisi

70) 5188 Sayılı Kanun, bazı yerlerde silahlı özel güvenlik hizmeti verilmesini yasaklamıştır. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik hizmeti verilebilir?
a) Organize sanayi bölgelerinde
b) Eğitim öğretim kurumlarında
c) sağlık tesislerinde
d) İçkili yerlerde
e) Spor müsabakalarında

71) İş Kanununa göre iş sözleşmesi feshedilen özel güvenlik görevlisi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile hangi mahkemede dava açabilir?
a) İdare mahkemesinde
b) İş mahkemesinde
c) Sulh mahkemelerinde
d) Ağır ceza mahkemesinde
e) bölge idare mahkemesinde

72) 4857 Sayılı İş Kanununa göre işverenin aşağıda yazılı hallerden hangisinde “haklı nedenle derhal fesih” hakkı yoktur?
a) İşçinin içkiye düşkünlüğünden engelli hale gelmesi sebebiyle ardı ardına 3 iş günü devamsızlığı
b) İşçinin iş yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda
c) İşçinin işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması
d) İşçinin işverenden izin almaksızın ardı ardına 2 iş günü işine devam etmemesi
e) İşçinin iş yerinde meydana gelen esaslı değişikliği kabul etmemesi

73) Adli ve önleme aramasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Her ikisinde de esas olan hakim kararıdır.
b) Suç işlenmeden önce yapılan arama, önleme aramasıdır.
c) Suç işlendikten sonra yapılan arama, adli aramadır.
d) Özel güvenlik görevlisi arama sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek eşyayı emanete alabilir.
e) Özel güvenlik görevlisinin adli arama yetkisi yoktur.

74) İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?
a) Hava yolunun açılması
b) Solunumun düzenlenmesi
c) Kas ve iskelet sistemi kontrolü
d) Kan dolaşımının sağlanması
e) Sindirim sisteminin düzenlenmesi

75) Hangisi hayvan ısırmalarındaki ilkyardım uygulaması değildir?
a) Hafif ısırıklar önce 5 dakika soğuk sabunlu suyla yıkanır.
b) Yaranın üzeri temiz bir bezle kapatılır.
c) Hastaya hemen tetanos ve kuduz aşısı yapılır.
d) Ciddi bir yaralanma ve kanama varsa yarayı temiz bezle baskı uygulayarak, kanama durdurulur.
e) Hepsi

76) Ahmet trafik kazası olan yere intikal ettiğinde yerde yatar halde duran kazazedenin bacağında yavaş ve sızıntı şeklinde bir kanama olduğunu görüyor, kanayan yerde yer yer küçük kabarcıklarda oluşmaktadır. Bu kanamanın kaynağı neresidir?
a) Atardamar
b) Kılcal damar
c) Şahdamarı
d) Toplardamar
e) Varisler

77) Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?
a) Dil dışarı çekilir.
b) Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenir.
c) Baş-çene pozisyonu sağlanır.
d) Hastaya koma pozisyonu verilir.
e) Baş yana çevrilir.

78) Birinci derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Deride içi su dolu kabarcıklar
b) Deride kızarıklık
c) Yanık bölgede şişlik (ödem)
d) Ağrı
e) Hiçbiri

79) Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve / veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne isim verilir?
a) İleri yaşam desteği
b) Suni solunum
c) Hayat öpücüğü
d) Dış kalp masajı
e) Temel yaşam desteği

80) Döküldüğü veya sızdığı zaman kapalı alanlarda patlama ve açık alanlarda da parlama tehlikesi yaratan yanıcı madde hangisidir?
a) Benzin
b) Zeytinyağı
c) LPG
d) Karpit
e) Sirke

81) Deprem anında dışarıda iseniz alacağınız tedbirlerden hangisi yanlıştır?
a) Duvar dibinde durmak
b) Enerji hattından uzaklaşmak
c) Deniz kıyısından uzaklaşmak
d) Köprü üzerinde korkuluklara sıkıca sarılmak
e) Açık arazide çömelmek

82) Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozunun özelliklerinden değildir?
a) Yanıcı maddeyi örter
b) Boğma özelliği
c) Soğutma özelliği
d) Yangını durdurmak
e) Etrafı kirletir

83) X-ray cihazı ile kontrollerde röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Deri ile kaplanmış nesneler
b) Tahta kutu içerisine konmuş nesneler
c) Nemli bezlere sarılmış nesneler
d) Kurşun ve plastik maddelerle kaplanmış nesneler
e) Branda ile ambalajlanmış nesneler

84) Aşağıdaki detektör tiplerinden hangisi yangın algılama detektörü olarak kullanılamaz?
a) İyonizasyon duman detektörü
b) Optik duman detektörü
c) Sabit sıcaklık detektörü
d) Alev detektörü
e) Metal detektörü

85) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinde dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır.
b) Açık alanlarda koruma çemberi daraltılır.
c) Koruma personeli tehlike ve saldırıyı önleyecek derinlik mesafesini korur.
d) Koruma düzeni görev alanının durumuna göre değişken bir hal alır.
e) Koruma düzeninde daima 360 derece koruma sağlanır.

86) Özel güvenlik görevlisi, şüpheli hareketler sergileyen, kimliğini ibraz edemeyen kişilere ilişkin ne işlem yapmalıdır?
a) Gözaltına almalıdır.
b) Cumhuriyet savcısına haber vermelidir.
c) Görevli olduğu yerden uzaklaştırmalıdır.
d) Bağlı oldukları özel güvenlik şirketine durumu bildirmelidir.
e) Genel kolluk görevlilerine derhal durumu bildirmelidir.

87) Beşiktaş – Fenerbahçe maçında stat A giriş kapısında görevli özel güvenlik görevlileri, kendilerine önceden verilen bilgiler doğrultusunda olay çıkarabilecek fanatik grupları tespit edip stada girişte üst aramalarında daha dikkatli davranmaktadırlar. Stat içinde düzen ve emniyeti bozma ihtimali olan bu şahıslara yönelik yapılan kontrol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Seyirci kontrolü
b) Özellikli şahısların kontrolü
c) Ziyaretçi kontrolü
d) Yer ve alan kontrolü
e) Personel kontrolü

88) Aşağıdakilerden hangisi, “Olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak, olay yeri ve delilleri korumak ve daha sonra gelen ekiplere bilgi vermekle” görevlidir?
a) Soruşturma sorumlusu
b) İlk ekip
c) Soruşturma ekibi
d) Olay yeri inceleme ekibi
e) Uzman personel

89) Kişinin üzerinin ve eşyalarının aranması en çok hangi özgürlüğünü kısıtlayabilir?
a) Kişi hürriyeti ve güvenliği
b) Özel hayatın gizliliği
c) Konut dokunulmazlığı
d) Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
e) Düşünce ve kanaat hürriyeti

90) Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ibraz edilinceye kadar sigorta yerine kabul edilen belgeye ne ad verilir?
a) Teminat mektubu
b) Sigorta poliçesi
c) Kuvertür mektubu
d) Geçici sigorta
e) Şirket taahhüt yazısı

91) Kontrol noktasında üzerini ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye karşı özel güvenlik görevlisi nasıl davranmalıdır?
a) Kişiyi içeriye almalıdır.
b) Zorla üzerini ve eşyalarını aramalıdır.
c) Sadece eşyalarını arayıp içeriye almalıdır.
d) Kişinin üstü elle aranmalı, eşyalarını kontrol etmeye gerek yoktur.
e) Kişinin üzerini ve eşyalarını aratması konusunda ısrar edilmez ancak içeriye girişine de izin verilmez.

92) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır.
b) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır.
c) Orada bulunanlar olay yerinden dışarı çıkarılır.
d) Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade edilir.
e) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır.

93) Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?
a) Kameralar
b) Bariyerler
c) Kapı tipi metal detektörleri
d) El tipi metal detektörleri
e) Panik butonu

94) Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
a) Adli görev
b) Sportif görev
c) Önleyici görev
d) Mecburi görev
e) Özel görev

95) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmada dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Zorunlu olmalıdır.
b) Saldırının giderilmesi için yetecek derecede olmalıdır.
c) Saldırganın elinde alet olması gerekir.
d) Amaca ulaşıldığında zor kullanımına son verilmelidir.
e) Tehlikenin kaldırılması için yetecek derecede olmalıdır.

96) Aşağıdakilerden hangisi tutanaklarda olmazsa olmazlardandır?
a) Tarafların akrabalık derecesi
b) Müştekilerin borç bilgileri
c) Tarafların imzaları ve tarih
d) Tarafların ekonomik durumları
e) Hepsi

97) Özel güvenlik görevlisi Hasan; görev yaptığı AVM’de çalıntı şüphesi bulunan bir çanta bulursa ne yapar?
a) Çantayı sahibine teslim eder.
b) Kendisi çanta üzerinde parmak izi incelemesi yapar.
c) Çantayı emanete teslim eder.
d) Çantaya dokunmadan muhafaza ederek genel kolluğu haberdar eder.
e) Çantayı çöpe atar.

98) Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?
a) Suç sebebi
b) Yakalanma zamanı ve yeri
c) Bilirkişi ifadesi
d) Ne şekilde yakalandığı
e) Zor kullanılmış ise doktor raporu

99) Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörüyle tespit edilemez?
a) Bıçak
b) Anahtarlık
c) Tabanca
d) Her türlü metal
e) Plastik patlayıcı maddeleri

100) Göz yaşartıcı gaz kullanımında amaç, sanıkları öldürmeden ve yaralamadan etkisiz hale getirmektir. Buna göre gazdan etkilenen şahıslara yardım etmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Gazdan etkilenmiş kişi ile konuşarak onun rahatlaması ve sakinleşmesini sağlamak
b) Göz yaşartıcı gazın bulaştığı yerlere krem, merhem, yağ ve losyon gibi maddelerin sürülmesini önlemek
c) Maddenin bulaştığı yerlerin bol soğuk su ile yıkanmasını sağlamak
d) Özellikle gözlerin rüzgara veya varsa vantilatöre karşı açık tutulmasını sağlamak
e) Göz yaşartıcı gazın temas ettiği vücut kısımlarının bir örtü ile kapatılmasını sağlamak

 

53. YENİLEME SİLAH

 

1) 6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
a) 20 yaşını
b) 21 yaşını
c) 18 yaşını
d) 15 yaşını
e) 25 yaşını

2) Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 sayılı Kanun kapsamına girmez?
a) Kama
b) Hançer
c) Oluksuz bıçak
d) Saldırma
e) Sustalı çakı

3) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Namlu
b) Gez- arpacık
c) Sürgü
d) Alev gizleyen
e) Şarjör

4) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Şarjör çıkarılır.
d) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.
e) Şarjör çıkarılmaz.

5) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ….. denir?
a) Hazne
b) Fişek yatağı
c) Rampa
d) Namlu
e) Şarjör

6) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere …… derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 55
d) 45
e) 65

7) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Fişek ateşlenemez.
b) Tabanca dolduruş yapamaz.
c) Tabanca emniyete alınamaz.
d) Horoz düşmez.
e) Tetik çalışmaz.

8) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
a) CZ 75
b) Toplu tabanca
c) MP 5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur

9) Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere …… denir?
a) İz
b) Rayyür
c) Leke
d) Kir
e) Çekirdek izi

10) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Olay yeri inceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji

11) Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?
a) Barut
b) Çap
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Kovan

12) Etkili mesafe nedir?
a) Silahın menzili
b) Fişeğin ilk hızı
c) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
d) Atıcının görüş mesafesi
e) Merminin delme gücü

13) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Çıkarıcı yıldızı
b) Top yuvaları
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

14) Taşıma ruhsatı, silahlar için kaç yıl geçerlidir?
a) 1 yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 5 yıl
e) 4 yıl

15) Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?
a) Çerçeve
b) Şarjör
c) Namlu
d) Fişek yatağı
e) Tırnak

16) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Çap
c) Hazne
d) Rayyür
e) Set

17) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir.
b) Fişek arızalı olabilir.
c) Tırnak arızalı olabilir.
d) İğne kırık olabilir.
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir.

18) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Gövde
b) Şarjör yuvası
c) Tutma kolu
d) El kundağı
e) Kabza

19) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar.
b) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar.
c) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar.
d) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar.
e) Merminin azami mesafesini artırır.

20) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Horoz
e) Harbi

21) Kimyasal silahları ateşli silahlardan ayıran özellik nedir?
a) Kesici ve ezici olması
b) Mermi çekirdeği kullanmaması
c) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı
d) Yok edici olması
e) Delici olması

22) Fişeklerin ölçülerinin belirtilmesinde kullanılan “9×19 mm” ifadesindeki “9” neyi ifade eder?
a) Kovan boyu
b) Çap
c) Fişek boyu
d) Namlu boyu
e) Uzunluk

23) Aşağıdakilerin hangisi “hatve”nin tanımıdır?
a) Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafe
b) Çekirdeğin namlu içerisinde aldığı yol
c) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren hedefe varıncaya kadar izlediği yol
d) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yol
e) Çekirdeğin namluyu terk ettikten sonra gittiği en uzak mesafe

24) Aşağıdakilerden hangisi sürgü grubu (kapak takımı) üzerinde yer almaz?
a) Kovan atma boşluğu
b) Sürgü kilit dişleri
c) Tetik korkuluğu
d) Gez
e) Arpacık

25) Aşağıdakilerden hangisi atış antrenman metotlarından değildir?
a) Kuru tetik çalışması
b) Sürpriz atış çalışması
c) Ayna çalışması
d) Karanlık bölgeye doğru atış çalışması
e) Parayla tetik ezme çalışması

 

 

 

53. YENİLEME  SINAVI CEVAP ANAHTARI

SİLAH

1

B

26

C

51

E

76

B

1

B

2

C

27

D

52

A

77

C

2

C

3

C

28

D

53

A

78

A

3

D

4

B

29

E

54

A

79

E

4

E

5

E

30

E

55

E

80

A

5

B

6

B

31

C

56

E

81

A

6

D

7

D

32

B

57

A

82

C

7

A

8

E

33

D

58

A

83

D

8

C

9

C

34

E

59

B

84

E

9

B

10

D

35

E

60

D

85

B

10

D

11

E

36

E

61

C

86

E

11

B

12

D

37

C

62

B

87

B

12

E

13

C

38

C

63

B

88

B

13

A

14

E

39

B

64

E

89

B

14

D

15

E

40

C

65

C

90

C

15

C

16

A

41

B

66

C

91

E

16

E

17

D

42

E

67

B

92

D

17

C

18

C

43

D

68

E

93

B

18

E

19

D

44

A

69

E

94

C

19

B

20

E

45

D

70

A

95

C

20

E

21

D

46

E

71

B

96

C

21

C

22

A

47

C

72

E

97

D

22

B

23

B

48

C

73

E

98

C

23

A

24

C

49

A

74

D

99

E

24

C

25

B

50

B

75

C

100

E

25

D