55. Sınav cevapları EGM tarafından açıklandığından üzerinde işaretleme yapılmamış olup kaynağından alınan cevaplar altta verilmiştir.

55. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

 

1) 5188 sayılı Kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?
a) Her zaman ve her yerde
b) Görev alanı dışında ve görevli olmadığı süre içinde
c) İl hudutları içinde ve her zaman
d) Gündüz ve gece olmak üzere polis sorumluluk bölgesinde
e) Görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında

2) Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?
a) Anayasa-Kanun-Tüzük-Yönetmelik
b) Anayasa-Tüzük-Kanun-Yönetmelik
c) Kanun-Anayasa-Tüzük-Yönetmelik
d) Yönetmelik-Tüzük-Kanun-Anayasa
e) Tüzük-Anayasa-Kanun-Yönetmelik

3) Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hakim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?
a) Arama
b) Yakalama
c) Hüküm giydirme
d) İfade alma
e) Tutuklama

4) Silahlı olarak görev yapacak bir özel güvenlik görevlisi en az hangi okul diplomasına sahip olmalıdır?
a) İlkokul ve dengi
b) Ortaokul ve dengi
c) Lise ve dengi
d) Meslek yüksek okulu ve dengi
e) Üniversite ve dengi

5) Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır.
b) Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
c) Çekimser oy kullanılabilir.
d) Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır
e) Komisyon başkanı valinin görevlendireceği bir vali yardımcısıdır.

6) Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?
a) Mülki idare amirinin sözlü talimatı ile
b) Kolluk amirinin yazılı emri ile
c) Sulh ceza hakiminin kararı ile
d) Herhangi bir makamdan izin almaksızın doğrudan
e) Cumhuriyet savcısının emri ile

7) 5188 sayılı Yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?
I İçişleri Bakanlığı
II Özel güvenlik eğitim kurumları
III Üniversiteler
IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar
V Özel hocalar
a) I,V
b) I, II, III
c) IV, V
d) III, IV
e) II, IV

8) Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a) Kimlik kartları valilikçe verilir.
b) Kimlik kartında adı soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir.
c) Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görünebilecek şekilde yakaya takılır.
d) Kimlik kartını başkasına kullandıran güvenlik görevlisi bir daha özel güvenlik görevlisi olabilir.
e) Görevinden ayrılan güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.

9) Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?
a) Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturan eşyayı denetim altına almak
b) Gerektiğinde zor kullanmak
c) Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa kelepçe takmak
d) Kişileri elektronik aletlerle kontrol etmek
e) Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak

10) Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
a) Özel güvenlik görevlisinin
b) Mağdurun
c) Jandarmanın
d) Polisin
e) Herkesin

11) Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukukuna göre maddi güç vasıtalarından biri olamaz?
a) Kelepçe
b) Cop
c) Basınçlı su
d) Elektroşok cihazı
e) Göz yaşartıcı gaz

12) Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez?
a) Sahne gösterilerinde
b) Sağlık tesislerinde
c) Terörle mücadelede
d) Eğitim ve öğretim kurumlarında
e) Banka güvenliğinde

13) Ünlü bir gece kulübünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış ve 1 şahıs ateşli silahla öldürülmüştür. Polis tarafından yürütülen tahkikatta, olay yerini koruma altına alan özel güvenlik görevlisi Cihan’ın, ölen şahsa ait cep telefonunu aldığı anlaşılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Cihan, olay yerini ve delilleri koruma yetkisine sahiptir.
b) Cihan’ın, olaya karışan şahısları yakalama yetkisi vardır.
c) Cihan’ın göreviyle bağlantılı bir suç işlediği iddia edilebilir
d) Cihan, suç işlediği ispat edilirse kamu görevlisi gibi cezalandırılır.
e) Cihan’ın işlediği suç nitelikli dolandırıcılıktır.

14) Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

15) Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay pirimi ödenen özel güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkar?
a) Kendisini geliştirme hakkı
b) Toplu iş sözleşmesi hakkı
c) Ücretli izin ve kıdem tazminatı
d) Sendika hakkı
e) Mehilsiz fesih hakkı

16) Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?
a) Şüpheliyi yakalamak
b) Yetkili kolluğa bilgi vermek
c) Olay yerini ve delilleri koruma altına almak
d) Delilleri toplamak
e) Tanıkları tespit edip kolluğa bildirmek

17) Aşağıdakilerden hangisinde mutlaka özel güvenlik komisyonu kararı gerekir?
a) Kişi koruma
b) Sahne gösterileri
c) Toplantı
d) Para ve değerli eşya nakli
e) Cenaze töreni

18) Aşağıdakilerden hangisinin yapılması özel güvenlik personelinden istenemez?
a) Koruduğu kişiye ait ağır eşyaların taşınması
b) Güvenliğini sağladığı alana girmek isteyenlerin detektörle aranması
c) Görevli olduğu yerde suç işlerken rastlanılan kişinin yakalanması
d) Yangın durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyerine girmesi
e) Görevli olduğu yerde yaptığı arama sırasında suç teşkil eden eşyanın emanete alınması

19) Tutanağın, hazırlık soruşturması açısından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?
a) 3
b) 1
c) 4
d) 5
e) 2

20) Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?
a) Mahalle
b) Polis bölgesi
c) Devriye güzergâhı
d) Belediye sınırları
e) Kontrollü bölge

21) Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?
a) 3
b) 5
c) 2
d) 4
e) 1

22) Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?
a) Kimlik tespiti yapılmalıdır.
b) Ziyaretçi defteri tutulmalıdır.
c) Gerekirse ziyaretçilerin yanına refakatçi verilmelidir.
d) Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir.
e) Ziyaretin geçerliliği kontrol edilmelidir.

23) Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?
a) Adam öldürme
b) Trafik kural ihlali
c) Gasp
d) Kapkaç
e) Çete oluşturanlar

24) “Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.”
Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?
a) İhbar
b) Eşkâl
c) Bombalı paket
d) Biyolojik tehdit
e) Devriye

25) Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?
a) Yönlendirici personel
b) Kontrol personeli
c) Koruma personeli
d) Kontrol noktası amiri
e) Sağlık personeli

26) Özel güvenlik görevlisi Uğur ve Cihan ikamet alanı olan bir sitenin güvenliğini sağlamaktadırlar. Amirleri kendilerine devriye görevini caydırıcı amaçlı olarak yapmaları talimatını vermiştir. Bu durumda Uğur ve Cihan caydırıcı amaçlı devriye görevini nasıl yapmalıdır?
a) Üniformalı olarak
b) Bağırarak
c) Sivil olarak
d) Cop sallayarak
e) Bisikletli olarak

27) Özel güvenlik görevlisi Fatih bir fabrikada gece vardiyasında görev yapmaktadır. Devriye görevi esnasında fabrika müdürünün odasının kapısının kırık olduğunu fark eder. Durumu sıralı amirlerine bildirir ve konu ile ilgili olarak bir rapor tanzim eder. Raporu tanzim eden Fatih aynı zamanda aşağıda belirtilen hangi hukuki durumla karşı kaşıya kalabilir?
a) Sanık
b) Mağdur
c) Tanık
d) Müşteki
e) Seyirci

28) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
a) Kovan ve çekirdek korunması için bir araya toplanır.
b) Şahısların elleri yıkatılmaz.
c) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır.
d) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır.
e) Çekirdek ve kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir.

29) Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?
a) İçişleri Bakanı
b) Vali
c) Özel güvenlik komisyonu
d) İl emniyet müdürü
e) İl jandarma komutanı

30) Devriyenin dış görünüşü ve görevinde taşınması gereken araç ve gereçleri kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisini kapsar?
a) Fiziksel hazırlık
b) Psikolojik hazırlık
c) Zihinsel hazırlık
d) Sosyolojik hazırlık
e) Antropolojik hazırlık

31) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır.
b) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır.
c) Orada bulunanlar olay yerinden dışarı çıkarılır.
d) Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade edilir.
e) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır.

32) Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a) İhbar ciddiye alınmaz.
b) Emniyet hattı oluşturulur.
c) Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir.
d) Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur.
e) Bomba imha uzmanın talimatlarına uyulur.

33) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?
a) Kilo ve boy
b) Yüz yapısı
c) Soyut ifadeler
d) Cinsiyet
e) Görülebilir yaralar

34) Aşağıdakilerden hangisi saldırgan olan kişilere karşı savunma, püskürtme ve dağıtma amaçlı olan copu kullanırken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Caydırıcılık vasıtası olarak kullanılır.
b) Uzaklaştırmak ve etkisiz hale getirmek için kullanılır.
c) Hassas bölgelere vurulmaması konusunda dikkatli olunmalıdır.
d) Cop zor kullanmayı gerektirmeyen durumlarda kullanılır.
e) Copun psikolojik etkisinden faydalanılır.

35) Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?
a) Önleme araması
b) Adli arama
c) Zapt etme
d) El koyma
e) Şüpheli araması

36) “Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine …………. denir.”

Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Koruma altına alma
b) Emanete alma
c) Zaptetme
d) Göz önünde bulundurma
e) Suça elkoyma

37) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?
a) Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı detektörü ile yapılır.
b) Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X-Ray cihazı ile yapılır.
c) Kontrol noktasında şahısların aranması el detektörü ile yapılır.
d) Bina ya da tesise girmekten vazgeçen şahıs yakalanarak aranmalıdır.
e) Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir.

38) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarından değildir?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar.
b) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar.
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar.
d) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar.
e) Olayın tanıklarının masumiyetini ispata yarar.

39) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) İşkence
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Amirin emrine muhalefet
d) Görevi ihmal
e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

40) Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) X-Ray cihazı
b) Kapalı devre televizyon sistemi
c) Tel örgü
d) Duvar
e) Demir parmaklık

41) Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşkeye tehlikeli veya yasak maddelerin sokulmasını engellemeye yönelik kullanılır?
I Metal detektörü
II Kartlı geçiş sistemi
III X-Ray cihazı
a) I ve III
b) II ve III
c) I ve II
d) I, II ve III
e) Hiçbiri

42) Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
a) Değişmez
b) Benzetilemez
c) Benzemez
d) Değiştirilemez
e) Tasnif edilemez

43) Metal detektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?
a) Motivasyon
b) Stabilizasyon
c) Zoom
d) Kalibrasyon
e) Gramaj ayarı

44) CCTV’nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kapalı devre televizyon sistemi
b) Kontrol sistemi
c) Açık devre televizyon sistemi
d) Canlı yayın yapma sistemi
e) Renkli televizyon sistemi

45) İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?
a) İçişleri Bakanı
b) İl jandarma komutanı
c) Vali
d) Kaymakam
e) İl emniyet müdürü

46) Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?
a) İskelet sistemi
b) Dolaşım sistemi
c) Sindirim sistemi
d) Bilinç durumu
e) Kas sistemi

47) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) İlkyardım uygulamalarında belirli miktarda ilaç kullanılır.
b) İlkyardım uygulamalarında ilaç kullanılmaz.
c) Toplumun büyük bir bölümünün ilkyardım eğitimi alması, iş kazaları veya doğal afetler sonucunda birçok kişinin sakat kalmasına yol açabilir.
d) İlkyardım uygulaması olay yerinde yapılmaz.
e) İlkyardım için mutlaka tıbbi araç ve gereç gereklidir.

48) İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?
a) Hava yolunun açılması
b) Solunumun düzenlenmesi
c) Kas ve iskelet sistemi kontrolü
d) Kan dolaşımının sağlanması
e) Sindirim sisteminin düzenlenmesi

49) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?
a) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
b) Durumun kötüleşmesini önlemek
c) İyileşmeyi kolaylaştırmak
d) Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
e) Hasta veya yaralı için gerekli tedavinin yapılmasını sağlamak

50) Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?
a) 16-22
b) 12-20
c) 18-24
d) 24-30
e) 30-36

51) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının müdahale esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?
a) Sakin ve kararlı olmalıdır.
b) Kimseden yardım almamalıdır.
c) Mevcut imkânları değerlendirmelidir.
d) Yaralının endişelerini gidermelidir.
e) Çevrede yardımcı olacakları organize etmelidir.

52) Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?
a) Sağlık kuruluşuna haber verme
b) Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği
c) Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler
d) Hastane acil servislerince yapılan müdahaleler
e) Hastanın veya yaralının sedye ile taşınması

53) Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?
a) Triaj
b) Taşıma
c) Teşhis
d) Tedavi
e) İlkyardım

54) İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
a) Koruma, Bildirme, Kurtarma
b) Koruma, Taşıma, Nakil
c) Konuşma, Bildirme, Nakil
d) Kurtarma, Taşıma, Nakil
e) Koruma, Kollama, Nakil

55) Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?
a) Su yatağı gibi su alabilecek bölgeleri terk etmek
b) Sel sularına girmemek
c) Elektrik kaynaklarından uzak durmak
d) Araç içinden ayrılmamak
e) Suyun ulaşamayacağı güvenli yerlere geçmek

56) Aşağıdakilerden hangisi havayolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden değildir?
a) Nefes alamaz.
b) Nefes alabilir.
c) Konuşamaz.
d) Rengi morarmıştır.
e) Acı çeker, ellerini boynuna götürür.

57) Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen olaylara ne denir?
a) Deprem
b) Afet
c) Sel
d) Yangın
e) Tsunami

58) Yangın çıkmış çok katlı bir binada yapılması gerekenlerden bazıları aşağıda verilmiştir.
I Yangın merdiveni vasıtası ile binadan uzaklaşmak
II Kapalı alandan açık alana çıkma imkânı yok ise duman girişini engelleyici tedbirler almak
III Yangın çıkışlarını takip ederek binayı terk etmek

Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?
a) Yalnız II
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

59) Aşağıda verilen yangın çeşitlerinden hangisinde yangın söndürme maddesi olarak köpük ve su kullanılmaz?
a) Orman yangını
b) Akaryakıt yangını
c) Elektrik yangını
d) Araç yangını
e) Plastik madde yangını

60) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?
a) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
b) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
c) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
d) Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
e) Bir kez kullanılması serbest olan maddeler

61) Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
a) Mesaj tekrarı
b) Geri bildirim
c) Yansıtma
d) Görev tekrarı
e) Kodlama

62) Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kendi kendine yanma
b) Yavaş yanma
c) Hızlı yanma
d) İçin için yanma
e) Parlama/patlama

63) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Uyuşturucu maddeler kullanıcının akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar.
b) Uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemini etkiler.
c) Uyuşturucu maddeler toplum içinde iktisadi ve sosyal çöküntüye neden olurlar
d) Uyuşturucu maddeler alışkanlık yapar.
e) Bonzai, kullanılması bulundurulması ve satışı henüz yasaklanmamış bir maddedir.

64) Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılacaklardan değildir?
a) Sakin olmalı ve paniğe kapılmamalıyız.
b) Hacim küçültülerek başımızı korumalıyız.
c) Deprem sırasında acilen merdivenlere yönelmeliyiz.
d) Sabitlenmemiş eşyalardan ve camlardan uzak durmalıyız.
e) Hepsi

65) İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranışa ne ad verilir?
a) İleti
b) Gösterge
c) Gönderici
d) Kanal
e) Kaynak

66) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
a) Göz teması kurma
b) Soru sorma
c) Hemen sonuç çıkarma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma

67) Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?
a) Baca izolasyonu
b) Paratoner
c) Yangın söndürme cihazı
d) Havalandırma sistemi
e) Duman algılama cihazları

68) Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?
a) Kişiler arası iletişim
b) Kişi içi iletişim
c) Örgüt içi iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Grup iletişimi

69) Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
a) Empatide anlama, sempatide hak verme vardır.
b) Empatide duygular önemli değildir.
c) Sempatide düşünceler önemlidir.
d) Empati yandaş olmaktır.
e) Aralarında hiçbir fark yoktur.

70) Çalıştığı iş yerine kişinin arkasından konuşulması, kendini gösterme olanaklarının kısıtlanması, iş arkadaşlarının kişiyle konuşmaması neyin göstergesidir?
a) Kişiye aşırı sorumluluk verilmesinin
b) Bireyin işini iyi yapamamasının
c) Performans değerlendirmesinin
d) Psikolojik şiddetin
e) Adil olmayan görev dağılımının

71) Hangi yangın türlerinde boğma esaslı söndürme yönteminin kullanılması en uygun olarak tercih edilmelidir?
a) Tarla yangınları
b) Çöp yangınları
c) Akaryakıt yangınları
d) Kağıt ve karton esaslı yangınlar
e) Orman yangınları

72) “Bir huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetişmiş elemanlardır. Eylemin önceden planlandığı şekilde amacına ulaşabilmesi için inceden inceye hesaplanmış hareket tarzı sergilerler.”
Bu ifadelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?
a) Suikastçı
b) Yönetici
c) Provokatör
d) Koruma görevlisi
e) Direnişçi

73) Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özelliklerinden birisi değildir?
a) Hiyerarşi, iş bölümü ve statü düzeni yoktur.
b) Geçici bir birliktelik söz konusudur.
c) Mutlaka provokatör bir grup vardır.
d) İnsanlar tesadüfi olarak bir yerde bulunurlar.
e) Provokasyona ve kitle hareketlerine açıktırlar.

74) Toplumsal olaylarda “caydırıcılık” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Topluluğu kontrol etmek için aşırı güç kullanmaktır.
b) Olay çıkarmaya kararlı kişileri vazgeçirmek için uygulanan taktiklerdir.
c) Devlet ve onun adına kuvvet kullanan güvenlik personelinin gücünü her şartta göstermektir.
d) Olay olmadan önce önlemek esas olduğundan en sert tedbirleri uygulamaya koymaktır.
e) Olaylara hiç müdahale etmemek en etkili yöntemdir.

75) Kullanma zorunluluğu ortaya çıkması durumunda, cop vücudun hangi kısmına vurulmalıdır?
a) Yüz bölgesi
b) Parmaklar
c) Göğüs
d) Kol ve bacakların etli kısımları
e) Kafa ve boyun

76) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından birisi değildir?
a) Var olmak
b) Bilgi edinmek
c) Ayrıştırmak
d) Paylaşmak
e) Etkilemek

77) “Korku ve bilgisizliğin doğurduğu bir durumdur. Emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisiyle meydana gelen kontrolsüz hareketlere yol açar.”

Bu ifadeler aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
a) Şiddet
b) Kalabalık
c) Saldırı
d) Sükûnet
e) Panik

78) “Özel güvenlik görevlisi Damla, karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini anlatırken şahsın onu dinlemediğini ve başka bir şeyle ilgilendiğini görüyor.”

Anlatılan olayda iletişimin temel ilkelerinden hangisi yerine getirilmemiştir?
a) İletişim iki tarafında aktif olduğu bir alışveriş sürecidir.
b) İletişim her zaman her yerdedir.
c) İletişim anlamların paylaşımıdır.
d) İletişim değişik katmanlarda gerçekleşir
e) İletişimde amaç çevre üzerinde etkin olmaktır.

79) Genel olarak iki öge arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?
a) İletişim
b) Beceri
c) Algı
d) İlişki
e) Empati

80) Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?
a) Kişi içi çatışmalar
b) Rol çatışmaları
c) Ben merkezcilik
d) Empati yoksunluğu
e) Önyargılar

81) Birine önemli bir konuyu ya da bir problemimizi anlatacağımız zaman; “Beni can kulağıyla dinle” deriz. “Can kulağıyla dinlemek” hangi tür dinleme biçimine örnektir?
a) Savunucu dinleme
b) Seçerek dinleme
c) Tuzak kurucu dinleme
d) Etkin dinleme
e) Yüzeysel dinleme

82) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden değildir?
a) Çember düzeni
b) Çevre düzeni
c) Kama düzeni
d) Hat düzeni
e) Hiçbiri

83) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?
a) Tarafsız olmak
b) Duygusal davranmak
c) Çevre güvenliğini sağlamak
d) Minimum kuvvet kullanmak
e) İnisiyatifi elinde bulundurmak

84) “Özel olarak yetiştirilmiş, gözü pek, saldırgan, neden, nasıl, ne zaman eyleme geçecekleri ve hangi sloganı atacakları önceden planlanmış olan militanlardır.”

Tanımı yapılan grup aşağıdakilerden hangisidir?
a) Topluluğu içeriden yönetenler
b) Topluluğu dışarıdan yönetenler
c) Eylem grupları
d) Haberleşme görevlileri
e) Psikolojik etki grupları

85) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda uyulacak genel prensiplerden biri değildir?
a) İkna edici ve inandırıcı olma
b) Provokasyona gelmeme
c) Caydırıcı olma
d) İnisiyatif kullanma
e) Organizatörlerle diyalogdan kaçınma

86) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden biri değildir?
a) Koruma esnek olmamalıdır.
b) Tam koruma mümkün değildir.
c) Koruma görevinde silah kullanmak son çaredir.
d) Koruma görevinde ekip çalışması çok önemlidir.
e) Koruma görevi önemli kişiye göre yapılmalıdır.

87) “…..…. kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesidir.”

Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
a) Empati
b) Sağduyu
c) Etkili dinleme
d) Açık iletişim
e) Sen dili

88) Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerindendir?
a) Kalıcı birliktelik söz konusudur.
b) Hiyerarşi, iş bölümü ve statü düzeni vardır.
c) Provokasyona ve kitle hareketlerine açıktırlar.
d) Aralarında eylem birliği vardır.
e) Liderleri vardır.

89) Yasadışı göstericilerin dağıtılması için yapılması gerekenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Topluluğu bir arada tutmak
b) Topluluğun lideri ve/veya yönlendiricilerini topluluktan ayırmamak
c) Güç gösterisi yapmamak
d) Topluluğun dikkatini dağıtmak
e) Topluluğun yayılmasını sağlamak

90) Önemli kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı kullanılan daimi veya geçici olarak kullanılan maddi veya teknolojik tedbirlere ne ad verilir?
a) Özel güvenlik tedbiri
b) Şahsi güvenlik tedbiri
c) Fiziki güvenlik tedbiri
d) Yakın koruma tedbiri
e) Koruma çemberleri

91) Hangisi yakın koruma görevindeki aşamalardan biri olarak değerlendirilemez?
a) Her zaman bir tehlike mevcuttur.
b) Tehlikesiz güzergâh seçimi yapılmalıdır.
c) Korunan kişi ile koruma personeli arasında yakın bağ oluşmalıdır.
d) Muhtemel tehlikeler ortadan kaldırılmalıdır.
e) Saldırı ve tehlike, usule ve hukuka uygun bertaraf edilmelidir.

92) Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan, korunan kişinin izin verdiği yakınları ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişiler girebildiği en güvenli ve en önemli halkaya ne ad verilir?
a) Dış çember
b) İç çember
c) Orta çember
d) Boğma çemberi
e) Hedef çember

93) Komisyon tarafından, özel güvenliğin görev alanı olarak tanımlanmış bölgede emniyet ve asayişle ilgili konularda asıl yetki ………… cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
a) Özel kolluktadır
b) Genel kolluktadır
c) Polisindir
d) Jandarmanındır
e) Savcınındır

94) Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?
a) Ziyaret planlaması
b) Güvenlik çalışması
c) Koruma çalışması
d) Öncü çalışması
e) Artçı ekip çalışması

95) İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?
a) Vali
b) Kaymakam
c) İçişleri Bakanı
d) Emniyet müdürü
e) Garnizon komutanı

96) Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?
a) 12
b) 3
c) 6
d) 4
e) 8

97) Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?
a) Tehlike noktası
b) Hedef noktası
c) Boğma noktası
d) Koruma noktası
e) Saldırı noktası

98) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?
a) Kimlik sorma
b) Zor kullanma
c) Arama
d) Yakalama
e) Telefon dinleme

99) Önemli kişinin can güvenliğine karşı merdivenlerde sağlanan korumada hangisi doğru değildir?
a) Koruma personeli, korunan kişinin sürekli önünde bulunur.
b) Koruma personeli, korunan kişinin sürekli arkasında bulunur.
c) 360 derece korunma sağlanmalıdır.
d) 90 derece koruma sağlanmalıdır.
e) Geliş ve gidiş olan merdivenlerde karşı merdivende koruma personeli bulunur.

100) Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda ÖGG’leri aşağıdaki maddelerden hangisini yapabilir?
a) Yakaladıkları suçluları mahkemeye sevk edebilirler.
b) Şüphelilerin ifadelerini avukat nezaretinde alabilirler.
c) Olay yerindeki delilleri toplarlar.
d) Trafiği ihlal edenlere ceza kesebilirler.
e) Müsabaka güvenliği ile ilgili polis nezaretinde üst araması yapabilirler.

 

55.YENİLEME SİLAH

 

1) Fişeği ya da boş kovanı, fişek yatağından çıkartmaya yarayan sisteme ne ad verilir?
a) Ateşleme tertibatı
b) Emniyet tertibatı
c) Kovan atma tertibatı
d) Hatve
e) Rayyür

2) Aşağıdakilerden hangisi atış poligonunda bulunması gereken hatlardan değildir?
a) Atış hattı
b) Sınır hattı
c) Hedef hattı
d) Hazırlık hattı
e) Geri besleme/temizlik hattı

3) Aşağıdakilerden hangisi MP-5 makineli tabanca için söylenemez?
a) 9×19 mm çapında fişek atar.
b) Barut gazının geri tepmesi, icra yayın ileri itmesi prensibi ile çalışır.
c) Yarı otomatik ve tam otomatik olarak çalışabilir.
d) Atış seçici mandal marifetiyle tek tek ve seri atış yapar.
e) Atış seçici mandal orta konumda iken silah atış yapmaz, emniyettedir.

4) Silahın temizliğine başlamadan önce, yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hemen silah sökülmeye başlanır.
b) Tetiğe basılır.
c) Silah ellenmez.
d) Silah ölü noktaya çevrilir ve şarjör çıkartılır.
e) Uzman ekip çağrılır.

5) Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?
a) Atıcının kendine aşırı güveni
b) Atıcının silahını tanımaması
c) Aşırı unutkanlık
d) Silahla sık sık ve gereksiz oynama
e) Fişek hatası

6) Aşağıdakilerden hangisi icra yayının görevidir?
a) Şarjörde bulunan fişekleri şarjör ağzına doğru bastırarak fişek yatağına sürülmesini sağlamak
b) Barut gazının basıncı ile geriye doğru gelen sürgünün tekrar ileri gitmesini sağlamak
c) Silahın ateşlenmesi ile mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe istikrarlı şekilde varmasını sağlamak
d) İğnenin kapsüle darbe yapmasından sonra yerine gelmesini sağlamak
e) Tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlamak

7) Aşağıdakilerden hangisi atışa etki eden bireysel faktörlerden değildir?
a) Duruş
b) Nefes kontrolü
c) Nişan alma
d) Konsantrasyon
e) Rüzgar

8) “Göz, gezin üst kenar orta noktası, arpacığın silme tepe noktasından hedefe doğru olan hatta ……….. denir. “

Boşluğa, aşağıda yer alan hangi seçenek gelmelidir?
a) Hedef hattı
b) Mermi yolu
c) Nişan hattı
d) Namlu yolu
e) Atış hattı

9) Aşağıdaki şıklardan hangisinde “İlk Hız” doğru tanımlanmıştır?
a) Silah ateşlendikten sonra, çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yol
b) Çekirdeğin namluyu terk ettikten sonra gittiği en uzak mesafe
c) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren hedefe varıncaya kadar izlediği yol
d) Çekirdeğin namlu içerisinde aldığı yol
e) Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafe

10) Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Çift hareketli
b) Yarı otomatik
c) Tam otomatik
d) Tek hareketli
e) Toplu

11) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir?
a) Silahını tanır.
b) Gördüğünü anında vurur.
c) Silahını dikkatli kullanır.
d) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır.
e) Silahını korur.

12) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
d) Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
e) Hedef net, gez ve arpacık bulanık görülmesi

13) Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoz nereye vurarak fişeği patlatır?
a) Top yuvasına
b) Baruta
c) Çekirdeğe
d) Kabzaya
e) Kapsüle

14) Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Etkili menzil
b) Mermi yolu
c) Azami menzil
d) Azami hız
e) Hedef hattı

15) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Kurma kolu
b) Gez-arpacık
c) İcra mili-yayı
d) Namlu
e) Sürgü

16) Ateşleme sonrası mermi çekirdeğine yön ve istikamet veren parçaya ne ad verilir?
a) Sürgü
b) Horoz
c) Namlu
d) Tetik
e) Gez

17) Aşağıdakilerden hangisi, atıcının tetik çekme (tetik ezme) hatalarından değildir?
a) Tetiği çok yavaş ve uzun süre bekleyerek çekmek
b) Tetiği ani çekmek
c) Tetiği düzensiz çekmek
d) Tetiği çekerken isnat boşluğunu almamak
e) Tetiği çekerken patlama sesinden etkilenmek

18) Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tarif edilmiştir?
a) Kapsülün ateşlenmesini sağlar.
b) Silahın emniyete alınmasını sağlar.
c) Fişeğin ya da boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasını sağlar.
d) Şarjörün çıkarılmasını sağlar.
e) Atış sonrası sürgünün geride kalmasını sağlar .

19) Aşağıdakilerden hangisi “Genel Emniyet Kurallarından” değildir?
a) Ateş etme gereği olmadıkça silah kılıfından çıkarılmaz.
b) Silah asla dolu durumda saklanmaz.
c) Silah boş dahi olsa daima ölü noktaya tutulur.
d) Silahı boşaltmak için, sırasıyla önce tetik düşürülür, şarjör çıkartılır, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan emin olunur.
e) Silahı boşaltmak için, sırasıyla önce şarjör çıkartılır, sürgü çekilir, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan emin olunur.

20) Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?
a) Şarjörün dolu olması
b) Namlunun ısınması
c) Şarjörün tabancadan çıkması
d) Şarjörde fişeğin bitmesi
e) İğnesinin kırılması

21) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Namlu boyu
b) Yiv ve set
c) Barut miktarı
d) Atıcının acemiliği
e) Havanın ısısı

22) Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atıcının acemi olması
b) İhmal
c) Silahın eski olması
d) Fişeğin bozuk olması
e) Silahın yeni olması

23) Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?
a) İçkili lokanta
b) Hipermarket
c) Cezaevi
d) Otel
e) Havuz

24) Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz?
a) Arpacık
b) Tırnak
c) Şarjör çıkarma mandalı
d) Şarjör
e) Emniyet mandalı

25) Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?
a) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar.
b) Silahı emniyete almamızı sağlar.
c) Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır.
d) Geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar.
e) Tetikten aldığı hareketi horoza iletir.

 

 

 

55. YENİLEME  SINAVI CEVAP ANAHTARI

SİLAH

1

E

26

A

51

B

76

C

1

C

2

A

27

C

52

A

77

E

2

B

3

B

28

A

53

A

78

A

3

E

4

C

29

B

54

A

79

A

4

D

5

C

30

A

55

D

80

B

5

E

6

D

31

D

56

B

81

D

6

B

7

B

32

A

57

B

82

B

7

E

8

D

33

C

58

E

83

B

8

C

9

E

34

D

59

C

84

C

9

A

10

E

35

A

60

E

85

E

10

A

11

D

36

B

61

B

86

A

11

B

12

C

37

D

62

B

87

A

12

D

13

E

38

E

63

E

88

C

13

E

14

D

39

B

64

C

89

D

14

C

15

C

40

A

65

A

90

C

15

A

16

D

41

A

66

C

91

C

16

C

17

A

42

E

67

B

92

B

17

E

18

A

43

D

68

B

93

B

18

C

19

E

44

A

69

A

94

D

19

D

20

C

45

C

70

D

95

B

20

D

21

C

46

D

71

C

96

B

21

D

22

D

47

B

72

C

97

C

22

B

23

B

48

D

73

C

98

E

23

C

24

B

49

E

74

B

99

D

24

A

25

E

50

B

75

D

100

E

25

A