58. Sınav cevapları EGM tarafından açıklandığından üzerinde işaretleme yapılmamış olup kaynağından alınan cevaplar altta verilmiştir.

58. SINAV A GRUBU

 

1) Özel güvenlik görevlisi Servet, görev alanındaki binadan hırsızlık yaparken gördüğü şüpheliyi yakalamak amacıyla kovalamış, şüpheli ise ÖGG Servet’in görev alanı dışına çıkıp kaçmaya devam etmiştir. Bu durumda ÖGG Servet’in aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
a) Görev alanı dışında yetkilerini kullanamayacağından takibi bırakır.
b) Sorumlu amirinin yanına giderek bilgi verdikten sonra vereceği talimata göre hareket eder.
c) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibi sırasında kullandığı güzergâh görev alanı sayılacağından takibe devam ederek şüpheliyi yakalamaya çalışır.
d) Görev arkadaşlarını beklemeden takibe devam etmesi mümkün olmadığından takibi bırakır.
e) Takip tutanağı düzenlenmesini bekler.

2) Özel güvenlik görevlisi terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma yetkisini hangi kanundan alır?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
b) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
d) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
e) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

3) Zor kullanmaya ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Silah kullanma, bir zor kullanmadır.
b) Görevin yapılmasını engelleyenlere karşı zor kullanılabilir.
c) Zor kullanma gerektiği ölçüde ve uygun yöntemler kullanılarak uygulanmalıdır.
d) Sadece meşru savunma kapsamında zor kullanılabilir.
e) Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde, kademeli olarak artan nispette zor kullanılmalıdır.

4) Suç işleyen bir kişi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlisi tarafından yakalanabilir.
b) Herkes tarafından yakalanabilir.
c) Genel kolluk tarafından yakalanabilir.
d) Ancak hâkim kararıyla yakalanabilir.
e) Yakalandıktan sonra derhal genel kolluğa bilgi verilir.

5) Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisinin yapmış olduğu görevin türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Önleyici görev
b) İdari görev
c) Özel kolluk görevi
d) Genel kolluk görevi
e) Adli görev

6) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?
a) Olay yerindeki delilleri toplamak
b) Önleyici görev yapmak
c) Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek
d) Arama sırasında ele geçirdiği suç teşkil eden eşyayı emanete almak
e) Koruduğu alana girmek isteyenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek

7) Temel hak ve hürriyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Hiç bir şartla sınırlandırılamaz.
b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir.
c) Cumhuriyet başsavcısının emriyle sınırlandırılabilir.
d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir.
e) Vali ya da kaymakam gerektiğinde sınırlandırabilir.

8) Görev alanı içerisinde bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi ne yapar?
a) Suça el koyar.
b) Suçun devamını engeller.
c) Şüpheliyi etkisiz hale getirir ve yakalar.
d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder.
e) Hepsi

9) Aşağıdakilerden hangisine kelepçe takılmaz?
a) 65 yaş ve üzerindeki şahıslara
b) 18 yaşından küçüklere
c) Hamile bayanlara
d) Suç işleyen kamu personeline
e) Hiçbiri

10) Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangi ifadeler gelmelidir?
“Hukuka aykırı arama ……………. ele geçirilenler……………..”
a) yapılabilir, ancak / delil olarak geçerlidir
b) yapılamaz / delil olarak kabul edilir
c) suçtur / delil olarak kullanılamaz
d) emri mülki amir tarafından verilirse yapılmalıdır / delil olarak kullanılır
e) adli bir arama türüdür / önemlidir

11) Aşağıdakilerden hangileri zor kullanmanın unsurlarıdır?
I Dengeli olma
II Gereksiz olma
III Zorunlu olma
IV Süratli olma
V Yasaya uygun olma
a) Yalnız I
b) I-III-V
c) II-III-IV
d) III-IV-V
e) Hepsi

12) Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerin hangisinde güzergâh boyu görevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve kıymetli eşya naklinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi

13) Özel güvenlik görevlisi bir derneğe üye olmak istemektedir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
c) Üye olamaz.
b) Güvenlik firmasının uygun görmesi durumunda olabilir.
c) Mülki amir izin verirse olabilir.
d) Üye olabilir.
e) Güvenlik komisyonu karar verirse olabilir.

14) Aşağıdakilerden hangisi, aranması özel hükme bağlı olanlardan değildir?
a) Noterler
b) Diplomatlar
c) Devlet sanatçıları
d) Milletvekilleri
e) Hiçbiri

15) 5188 sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren özel güvenlik eğitim kurumları hangi makamlar tarafından denetlenir?
a) Cumhuriyet savcısı ve hâkimler
b) Milli Eğitim Bakanlığı ve il milli eğitim müdürlükleri
c) Sayıştay
d) Jandarma Genel Komutanlığı
e) İçişleri Bakanlığı ve valilikler

16) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.
b) Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler hakkında verilen cezalar iki misli artırılarak uygulanır.
c) Görevi nedeniyle suç işleyen özel güvenlik görevlisine ceza verilmez.
d) Özel güvenlik görevlileri, görev yerlerinde olmak kaydıyla görevli olmadıkları zaman olsa dahi arkadaşlarına destek amacıyla ÖGG yetkilerini kullanabilirler.
e) Hepsi

17) Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olan bir suçun, çocuklara karşı işlenmekte olması halinde özel güvenlik görevlileri ne yapmalıdır?
a) Mağdur şikâyetçi değilse şüpheliyi salıvermeli
b) Mağdur şikâyetçi ise genel kolluğa müracaat için yönlendirmeli
c) Şikâyete bakılmaksızın şüpheliyi yakalamalı
d) Amirinin vereceği emre göre hareket etmeli
e) Konu takibi şikâyete bağlı olduğu için hiçbir işlem yapmamalı

18) Özel güvenlik görevlisi Naci, görev yaptığı hastanenin bahçesinde elinde bir bayan çantası ile hızla koşmakta olan erkek şahsı hırsızlık şüphesi ile yakalamıştır. Genel kolluğa bilgi verdikten sonra çantanın yakalanan şahsın annesine ait olduğunun anlaşılması üzerine yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Genel kolluğa bilgi verdiği için ekip gelinceye kadar şahsı bekletmelidir.
b) Şahsı özel güvenlik ofisine götürerek ifadesini aldıktan sonra salıvermelidir.
c) Hırsızlık suçu işlememiş olsa bile genel asayişi bozduğundan bir daha böyle yapmaması için şahsı makul bir süre tutmalı daha sonra salıvermelidir.
d) Amirinin olay yerine gelmesini beklemeli ve onun vereceği emre göre hareket etmelidir.
e) Yakalama gerekçesinin ortadan kalkması nedeniyle, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu oluşmaması için hemen salıvermelidir.

19) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik birimleri özel kanunlarında sayılan yetkilerini, görev alanlarında ve görev süresinde kullanabilirler.
b) Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar.
c) Özel güvenlik görevlileri grev yapamazlar.
d) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla görevden uzaklaştırılabilirler.
e) Özel güvenlik personeli, 5188 sayılı kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamazlar.

20) Özel güvenlik kimlik kartı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine bin TL idari para cezası verilir.
b) Kimlik kartı valiliklerce verilir.
c) Kimlik kartı üzerinde bulunmayan özel güvenlik görevlisi yetkilerini kullanamaz.
d) Kimlik kartı, görev alanı ve süresi içinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır.
e) Hepsi

21) “Önleyici kolluk yaklaşımlarından en önemli uygulamalarından olan ………… ve ……….. hizmetleri, yasadışı olaylara karşı ilk savunma hattı, suç ve suçlularla mücadelede kolluk kuvvetlerinin gözü, kulağı ve elidir.”
Yukarıda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Devriye-nokta
b) Kontrol-tutanak
c) İhbar-yakalama
d) Adli-trafik
e) Yakalama-gözaltı

22) Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?
a) Mahalle
b) Polis bölgesi
c) Devriye güzergâhı
d) Belediye sınırları
e) Kontrollü bölge

23) Özel güvenlik görevlisi Veli kendisine verilen devriye görevi öncesi kaza geçiren kardeşinin ameliyata alınacağı haberini alır. Bu haber, yapacağı devriye görev için isteksizlik duymasına ve motivasyon eksikliğine yol açmıştır. Veli görevine hangi açıdan hazır değildir?
a) Bedensel
b) Psikolojik
c) Zihinsel
d) Fiziksel
e) Teknik

24) “Kendisine devriye görevi verilen Ahmet görevini yerine getirdikten sonra devriye bölgesini yeterince kontrol edemediğini, uzağında meydana gelecek olaylara müdahale edemeyeceğini ifade etmiştir.” Özel güvenlik görevlisi Ahmet’e verilen devriye görevi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gece devriyesi
b) Gündüz devriyesi
c) Motorize devriye
d) Yaya devriye
e) Plansız devriye

25) Aşağıdakilerden hangisi araç kontrol noktasında araçların aranma sebebi değildir?
a) Çalıntı malların taşınması
b) Mobil bomba
c) Uyuşturucu madde kaçakçılığı
d) Haklarında tutuklama kararı olan kimselerin yakalanması
e) Zincir ve çekme halatı kontrolü

26) Aşağıdakilerden hangisi not tutma kurallarından değildir?
a) Boş sayfa bırakılmalı
b) Her sayfa numaralandırılmalı
c) Tüm kayıtlar belli aralıklarla olmalı
d) Hiç bir şey silinmemeli
e) Karalama kâğıdı gibi kullanılmamalı

27) “Özel güvenlik görevlisi Selim görev arkadaşı ile birlikte araç kontrol noktasındaki görevi sırasında şüphelendiği bir aracı durdurur. Araçta bulunan sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirerek aracın içerisini hızlıca kontrol eder. Sonra sürücüden anahtarı isteyerek kendisi bagajı açar ve bagaj içini kontrol eder. Sürücüye araçla ilgili bir takım teknik sorular sorarak heyecan durumunu ve araç ile ilgili bilgisini kontrol eder. Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol eder.” Selim ve arkadaşı kontrol sırasında hangi hataları yapmışlardır?
a) Sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirmeleri ve Selim’in bagajı kendisinin açması
b) Bagajı kontrol etmesi
c) Şüphelendikleri aracı durdurmaları
d) Sürücüye araç ile ilgili sorular sorması
e) Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol etmesi

28) Aşağıda boş bırakılan yerlere hangi ifadeler gelmelidir?
“En ciddi tehlike halkın ……….. yerler, binalar, önemli tesisler ile önemli kişilerin bulunduğu yerlerde arabalara konulan bombanın patlamasıdır. …………… güvenlik önlemlerinin alındığı yerlerde araçların araştırılması, tehlike oluşturabilecek araçların girmesini ………… ancak tamamen önleyememektedir.”
a) Olmadığı-koruyucu-güçleştirmekte
b) Olmadığı-izleyici-kolaylaştırmakta
c) Yoğun olduğu-koruyucu-güçleştirmekte
d) Yoğun olduğu-koruyucu-kolaylaştırmakta
e) Yoğun olduğu- adli- kolaylaştırmakta

29) Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
a) Tespit tutanağı
b) İhbar tutanağı
c) Suçüstü tutanağı
d) Müracaat tutanağı
e) Devriye tutanağı

30) Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a) İhbar ciddiye alınmaz.
b) Emniyet hattı oluşturulur.
c) Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir.
d) Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur.
e) Bomba imha uzmanı talimatlarına uyulur.

31) Şüpheli şahısla konuşma sırasında kişinin hangi davranışından şüpheli olduğu anlaşılmaz?
a) Yüzünün rengi değişir.
b) Şüphe sebebi ile ilgili bilgi almak ister.
c) Aşırı terleme olur.
d) Bakışlarını kaçırma eğilimindedir.
e) Sorulara net cevap vermez, zaman kazanmaya çalışır.

32) “Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?
a) İhbar
b) Eşkâl
c) Bombalı paket
d) Biyolojik tehdit
e) Devriye

33) Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?
a) Adam öldürme
b) Trafik kural ihlali
c) Gasp
d) Kapkaç
e) Çete oluşturanlar

34) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tespitinde yararlanılacak hususlardan değildir?
a) Yüz tipi
b) Ses tonları
c) Pantolon markası
d) Meslekle alakalı olabilen üzerine sinen ayırt edici kokular
e) Göz, burun ve ağız tipi

35) Bir suçun işlendiğini veya işlenmekte olduğunu yetkililere bildirilmesi amacıyla tutulan tutanağa ne denir?
a) Yer gösterme tutanağı
b) Tespit tutanağı
c) İhbar tutanağı
d) İfade tutanağı
e) Nöbet devir teslim tutanağı

36) Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?
a) Suç sebebi
b) Yakalanma zamanı ve yeri
c) Bilirkişi ifadesi
d) Ne şekilde yakalandığı
e) Zor kullanılmış işe doktor raporu

37) “Resmi makamlarca verilen görev ile ilgili veya görevli olduğu yer ve zaman içinde görevi ile ilgili öğrendiği bilgi, müdahale ettiği olay veya meydana gelmiş olaya ait öğrenmiş olduğu bilgileri, sorumlu olduğu makamları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan yazıdır.”
Yukarıdaki tanımla anlatılmak istenen nedir?
a) Not
b) Rapor
c) Senet
d) Eşkâl
e) Fezleke

38) Kamu güvenliğini sağlamak ve korumakla görevlendirilen kolluk kuvvetlerince görev sırasında görülen ve işitilenleri tespit etmek, gerektiğinde yasal işleme konu olması amacıyla düzenlenen ve imzalanan resmi belgeye ne denilir?
a) Belge
b) Tutanak
c) Bilirkişi raporu
d) Adli belge
e) Hiçbiri

39) Tutanağın düzenlenmesine “konu olan olayın ne şekilde öğrenildiği, tarih ve zaman, görev veren makam, yetkinin kaynağı, olay yeri, haber alma şekli, olay yerine varış ve müdahale bilgileri bulunur” ifadesi tutanağın hangi bölümünü anlatır?
a) Başlık
b) Giriş
c) Metin
d) Özel
e) Resmi

40) Önceden meydana gelmiş olaylarda, olay yerine giden güvenlik personeli tarafından, olay yeri hakkında gördüklerini tespit etmek amacıyla düzenlenen tutanağa ne ad verilir?
a) Olay tutanağı
b) Buluntu mal tutanağı
c) Olay yeri görgü ve tespit tutanağı
d) Arama tutanağı
e) Nöbet devir teslim tutanağı

41) Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi, oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algılar?
a) Kameralar
b) IR sistemleri
c) Metal detektörleri
d) PIR detektörleri
e) X-Ray cihazları

42) Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için aşağıda belirtilen hangi uygulama yanlıştır?
a) Ziyaretçinin kimlik bilgileri alınıp kayda geçirilmelidir.
b) Ziyaretçinin eşyaları kontrol edilmemelidir.
c) Ziyaretçi kartı verilmelidir.
d) Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi verilmelidir.
e) Ziyaret edilecek kişiyle görüşülüp teyit alınmalıdır.

43) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistemlerinde kullanılan bir cihaz değildir?
a) Kapalı devre kamera sistemi
b) Kartlı geçiş sistemi
c) Kapı detektörü
d) Telsiz
e) El detektörü

44) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılamaz?
a) Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV)
b) Duvar
c) Tel örgü
d) Demir parmaklık
e) X-Ray cihazı

45) Speed Dome kamera özelliği ne anlama gelir?
a) Ölçü aletli kamera
b) Hareket edebilen kamera
c) Siyah beyaz kamera
d) Renkli kamera
e) Harmonik ölçen kamera

46) İlkyardım hangi amaçla yapılır?
a) Hasta/yaralının bilincini korumak
b) Hasta/yaralının yaşamsal işlevlerinin sürdürülmesini sağlamak
c) Hasta/yaralının durumunun kötüye gitmesini önlemek
d) Hasta/yaralının iyileşmesini kolaylaştırmak
e) Hepsi

47) Ülkemizde ilkyardım gerektiren bir durumda aranması gereken numara aşağıdakilerden hangisidir?
a) 112
b) 155
c) 110
d) 114
e) 118

48) İlkyardımcı ile ilgili aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?
a) Temel ilkyardım eğitimine katılmıştır.
b) İlkyardımcı sertifikası almaya hak kazanmıştır.
c) Hasta/yaralıya ortamda bulunan araç ve gereçlerle müdahale eder.
d) Hasta/yaralının durumu kötüleştiğinde ilaçla müdahale eder.
e) Kendinin ve çevredeki kişilerin güvenliğini sağlar.

49) İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Koruma, Bildirme, Kurtarma
b) Koruma, Kurtarma, Tedavi
c) Bildirme, Tedavi, Koruma
d) Kurtarma, Bildirme, Tedavi
e) Koruma, Bildirme, Önleme

50) Kanamanın ciddiyeti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
a) Kanamanın hızına
b) Vücutta kanın aktığı bölgeye
c) Kişinin kan grubuna
d) Kanayan damarın çapına
e) Kanamanın miktarına

51) Bilinci kapalı bir kişi ile karşılaştığınızda solunum yolunu en çok kapatan unsur olarak öncelikle neye dikkat etmeniz gerekir?
a) Kırılan dişlere
b) Gıdalara
c) Kravatın sıkmasına
d) Dile
e) Ağza alınan para, oyuncak gibi küçük cisimlere

52) En sık rastlanan zehirlenme yolu hangisidir?
a) Solunum
b) Sindirim
c) Deri
d) Dolaşım
e) Boşaltım

53) Hayvan ve böcek ısırmaları ile ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi yanlıştır?
a) Kedi-köpek gibi hayvan ısırmalarında hafif yaralanmalarda yara 5 dakika boyunca sabun ve soğuk suyla yıkanır.
b) Kedi-köpek gibi hayvan ısırmalarında hasta kuduz ve/veya tetanos aşısı yaptırması konusunda uyarılır.
c) Arı-akrep-yılan sokmalarında yaraya soğuk uygulama yapılır.
d) Arı-akrep-yılan sokmalarında yara yeri hemen emilir.
e) Akrep sokmalarında hasta yatay pozisyonda tutulur.

54) Vücudumuzda oksijensiz kalmaya en hassas organımız hangisidir?
a) Beyin
b) Göz
c) Karaciğer
d) Böbrekler
e) Pankreas

55) Komadaki hastada aşağıdakilerden hangisi kaybolur?
a) Solunum
b) Dolaşım
c) Nabız
d) Bilinç
e) Ateş

56) Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz?
a) Elektrik
b) Petrol
c) Katı
d) Metal
e) Sıvı

57) Portatif yangın söndürücü tüplerini en etkili şekilde kullanmak için, aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Tüpleri bitene kadar sıkınız, yarım bırakmayınız.
b) Yangının çıkış noktasından müdahale ediniz.
c) Rüzgârı istikametine göre arkanıza alınız.
d) Rüzgâra karşı durarak tek tek, art arda kullanınız.
e) Tüpleri aynı anda değişik yönlerden beraberce kullanınız.

58) Giysileri tutuşan bir insana nasıl müdahale edilir?
a) Su dökülür.
b) Köpüklü portatif söndürücü kullanılır.
c) Bir örtü ile sıkıca sarılır.
d) Kuru Kimyasal Tozlu Portatif Söndürücü
e) Hepsi

59) Buharlaşınca ateşle temas etmesi durumda kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
a) Benzin
b) Mazot
c) Zeytinyağı
d) Tiner
e) Gazyağı

60) Kapalı alanlarda doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?
a) Tavanda
b) Zeminde
c) Suda
d) Derin yerlerde
e) Her yerde

61) Yangın söndürme usullerinden olan “boğma” yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek

62) Yoğun dumanlı bir yangın ortamında tahliye işleminde hangisi yapılır?
a) Ağız ve burun ıslak bez kapatılarak dizler üzerinde emekleyerek çıkılır.
b) Koşarak çıkılır.
c) Üst katlara kaçılır.
d) Camları açarak seslenilir.
e) Lambaları yakarak yol aranır.

63) Yanmakta olan yağın üzerine su dökülünce hangi olay meydana gelir?
a) Söner
b) Yağ patlaması
c) Gaz patlaması
d) Yanmaya devam eder
e) Hiçbiri

64) Esrar uyuşturucu maddesinin argoda ve kullanıcılar arasında isimlendirilmesi ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a) Aşk otu
b) Çalı
c) Gogo
d) Dinamit
e) Kubar

65) Genel olarak uyuşturucu maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sinir sistemi üzerinde etki ederek akli, fiziki ve psikolojik dengeleri bozar.
b) Fert ve toplumsal hayatta iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirir.
c) Kullanıcılarda alışkanlık ve bağımlılık meydana getirir.
d) Birçok ülkede alımı satımı ve kullanılması kanunlarla yasaklanmıştır.
e) Ülkemizde sentetik uyuşturucuların tıbbi amaçla dahi olsa reçeteli satışı kesinlikle yasaktır.

66) Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma amaçlarından biri değildir?
a) İhtiyaç karşılamak
b) Paylaşımda bulunmak
c) Etki altında bırakmak
d) Yönlendirmek
e) Tartışmak

67) Kaynağın (verici) yolladığı mesaja hedefin (alıcı) verdiği cevap anlamına gelen iletişim süreci öğesi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaz?
a) Dönüt
b) Yansıma
c) Geri bildirim
d) Kanal
e) Geri besleme

68) Kişiler arası yüz yüze iletişimde karşı tarafa verilen mesajların etkisini en çok arttıran iletişim öğesi hangisidir?
a) Fiziksel temas
b) Mekân kullanımı
c) Beden dili
d) Araçlar
e) Kelimeler

69) Aşağıdakilerden hangisi beden dili öğelerinden değildir?
a) Sözcükler
b) Vücut duruşu
c) Mimikler
d) Jestler
e) Göz teması

70) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden değildir?
a) İletişim süreci bir bütündür.
b) Etkili iletişim, iletişim kuranların aktif olması ile gerçekleşir.
c) İletişim kişiye değil kişiyle yapılır.
d) İletişim tek yönlü bir süreçtir.
e) İletişimde hem sözel hem de sözel olmayan mesajlar vardır.

71) Özel güvenlik görevlisi Ali, çalışmakta olduğu AVM’nin arıza nedeniyle kapalı olan A kapısında görev yapmaktadır. A kapısından giriş yapmak üzere gelen müşterileri, B kapısından giriş yapmaları için yönlendirmesi gerekmektedir. Etkili iletişim ilkeleri çerçevesinde Ali nasıl hareket etmelidir?
a) Hiçbir şey söylemeyerek müşterilerin anlamasını beklemelidir.
b) Arızaya ilişkin kısa bir bilgilendirme yaparak, B kapısını tarif etmelidir.
c) A kapısından giriş yapılamayacağını söylemelidir.
d) Beden diliyle B kapısını tarif etmelidir.
e) A kapısına barikat çekerek kenarda beklemelidir.

72) Aşağıdakilerden hangisi empatinin ilk aşamasıdır?
a) Kendimizi anlatmaya çalışmak
b) Olayı karşı tarafın anladığı gibi anlamaya çalışmak
c) Karşıdakini etkili bir şekilde dinlemek
d) Karşıdakini anladığımızı ifade etmek
e) Kendimizi beden diliyle ifade etmeye çalışmak

73) Aşağıdakilerden hangisi suçlayıcı, genelleyici ve çözümden uzaklaştıran kendini ifade etme türüdür?
a) Ben dili kullanmak
b) Empati
c) Sempati
d) Sen dili kullanmak
e) Eleştiri

74) Etkili dinleme sürecindeki bir dinleyici aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) Söz keser.
b) Son sözü söyleme çabasında olur.
c) Hem sözel hem de sözel olmayan mesajlara dikkat eder.
d) Karşılık vermeden önce düşünmez.
e) Dinlerken ne söyleyeceğinin provasını yapar.

75) Özel güvenlik görevlisi Orhan, davranışlarından rahatsız olduğu vardiya amiriyle ilgili şikâyetlerini operasyon müdürüne iletir, operasyon müdürü de genel müdür yardımcısına iletir. Bu silsile sayesinde Orhan’ın şikâyeti en üst yönetim kademesine ulaşır ve sonunda çözüme ulaşılır.
Yukarıdaki durumda bahsedilen iletişim türü hangisidir?
a) Kişiler arası iletişim
b) Örgüt içi iletişim-Dikey iletişim
c) Empatik iletişim
d) Kişi içi iletişim
e) Örgüt içi iletişim-Yatay iletişim

76) Stres insanlar üzerinde kısa ve uzun dönemde farklı etkiler gösterebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi stresin uzun dönem etkilerine örnek olabilir?
a) Kalp çarpıntısı
b) Aşırı terleme
c) Ses titremesi
d) Kronik hastalıklar
e) Kızgınlık

77) Ayşe özel güvenlik eğitimi alarak, özel güvenlik görevlisi olmak istemektedir. Tanıdıkları aracılığıyla özel güvenlik kurslarını araştırmaya başlayarak bir an önce kayıt yaptırmayı hedeflemektedir. Kızılay’da dolaşırken daha önce hiç fark etmediği özel güvenlik kurslarına ait tabelalar gözüne çarpmaya başlar.
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi bazı uyaranların ilgi alanımıza girdikten sonra özellikle dikkatimizi çekmeye başlamasına ne ad verilir?
a) Antipati
b) Dikkat
c) Algıda seçicilik
d) Mobbing
e) Bilişsel çelişki

78) Aşağıdakilerden hangisi grup türleri değildir?
a) Paniğe kapılmış grup
b) Atılgan grup
c) Saldırgan grup
d) Amaçlı grup
e) Anlamlı grup

79) Toplumsal yapıya yön veren ve topluma bir kişilik kazandıran ortak davranışların kalıbına …… denir. Cümlede boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir?
a) Ortak hareket
b) Kolektif davranış
c) Toplum
d) Grup
e) Kültür

80) Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkta panik oluşmasının sebeplerinden biri değildir?
a) Tehlikenin hissedilmesi
b) Kaçma imkânı konusunda belirsizlik
c) Kaçış yollarının kapanması
d) Ön ve arka bağlantısının kesilmesi
e) Hiçbiri

81) Bir topluluğa girerek grubu suça teşvik ve tahrik eden kimselere ne ad verilir?
a) İhtiyatlı
b) Atılgan
c) Provokatör
d) Gönüllü
e) Tesir altında kalan

82) Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik etkilerine göre zehirleyici kimyasal maddelerden değildir?
a) Sinir gazları
b) Yakıcı gazlar
c) Boğucu gazlar
d) Göz yaşartıcı gazlar
e) Kan zehirleyici gazlar

83) “Dağılıyor görünüp tekrar toplanma” aşağıdaki hususlardan hangisini kapsar?
a) Olayların hazırlık safhasıdır
b) Olayları başlatma usullerindendir
c) Olayları bitirme usullerindendir
d) Yasadışı olaylarda polise karşı uygulanan eylem taktikleri
e) Hepsi

84) Büyük grupları küçük gruplara bölmek ve yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri, kışkırtıcı ve suçluları yakalamak, topluluk içerisinden yolu açmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Çember düzeni
d) Grup düzeni
e) Hepsi

85) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda gösteriye katılan gruplardaki psikolojik özelliklerden birisidir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Özenti
d) Taklit
e) Hepsi

86) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kuvvetlerinin topluluklara müdahale ederken uymak zorunda olduğu ilkelerden biri değildir?
a) Profesyonel olma
b) Paniği önleme
c) Tahriklere engel olma
d) Taraf tutma
e) Teknolojiden faydalanma

87) Gözaltına alınacak bir topluluğu çevirmek ve topluluğa katılımların olmasını engelleme amacı ile kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çember düzeni
b) Ekip düzeni
c) Kama düzeni
d) Hat düzeni
e) Hepsi

88) Koruma görevlisi Zeynep, koruduğu insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Zeynep kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir?
a) İnsanların ellerine
b) İnsanların eşkâline
c) İnsanların kıyafetine
d) İnsanların gözlerine
e) İnsanların yüzüne

89) Koruma çemberinde “iç halka”da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) VIP (önemli kişi)
b) Koruma müdürü
c) Özel kalem müdürü
d) VIP’nin eşi
e) İl sağlık müdürü

90) Aşağıdakilerden hangisi VIP aracına binebilir?
a) Koruma amiri
b) VIP
c) VIP’nin eşi
d) VIP’nin misafiri
e) Hepsi

91) Bir koruma için aşağıdakilerden hangisi tehdit unsurudur?
a) Çiçek
b) Yumurta
c) Tabanca
d) Boya
e) Hepsi

92) Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
a) Korunanın (VIP) beden bütünlüğünü korumak
b) Korunanın iyi uyumasını sağlamak
c) VIP’nin ofis düzenini sağlamak
d) VIP’nin telefon trafiğini takip etmek
e) VIP’nin ulaşımını sağlamak

93) Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?
a) Planlama
b) Hedef seçimi
c) Keşif
d) Kaçış
e) Delillere el koyma

94) Korunan kişi aracı ile program yerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Tüm korumalar yerlerini aldıktan sonra VIP araçtan indirilir.
b) VIP’nin kapısını koruma amiri açar.
c) Araç kullanıcısı aracı kesinlikle terk etmez.
d) VIP konaklama yerine gidene kadar aracın kapısı kesinlikle kapatılmaz.
e) Hepsi

95) Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
a) Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
b) Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef küçültmek
c) Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
d) İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak
e) Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek

96) Koruma neden güneş gözlüğü takmalıdır?
a) Baktığı yerin anlaşılmaması için
b) Topluluktaki kişilerle direk göz temasında bulunmamak için
c) Koruma yorgun olabilir, anlaşılmaması için
d) Korumanın ciddiyetini ve vakarını etraftakilere göstermek için
e) Hepsi

97) Hastanede çalışan özel güvenlik görevlisi Ali, görev yaptığı hastanede doktora saldırarak yaralayan şahsı yakaladı. Şahısla ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisini yapması yanlıştır?
a) Şahsı yakalayarak suçun devamını önler, yetkili genel kolluğa bildirir.
b) Suç delillerini koruma altına alır.
c) Doktora şikâyetçi olup olmadığını sorar.
d) Şahsı ve delilleri tutanakla genel kolluğa teslim eder.
e) Hiçbiri

98) Polis ve jandarmanın görev alanlarının belirlenmesi görev bakımından değil, coğrafi olarak yer bakımındandır. Özel güvenlik görev alanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Özel güvenlik alanı polis bölgesinde olabilir.
b) Özel güvenlik alanı jandarma bölgesinde olabilir.
c) Özel güvenlik alanının belirlenmesinde polis veya jandarma bölgesinde olması fark etmez.
d) Özel güvenlik alanının belirlenmesinde kamu hürriyetleri dikkate alınır.
e) Özel güvenlik alanı genel güvenlik kapsamında korunmanın mümkün olduğu yerlerde olabilir.

99) AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini genel kolluğa bildirir?
a) Güvenlik kontrolünden geçmek istemeyenleri
b) Elektrik kesilmesi durumunu
c) AVM içerisinde dilencilik yapanları
d) Tüketici haklarını ihlal eden işyerini
e) Birbirini darp ederken yakaladığı fakat şikâyetçi olmadıklarını söyleyen şahısları

100) Özel güvenlik görev alanında can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü anlaşıldığında mülki idare amirinin genel kolluğu görevlendirmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlileri mülki idare amiri emrine girer.
b) Özel güvenlik görevlileri genel kolluk amirinin emrine girer.
c) Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri genel güvenliğinin bozulduğu hallerde derhal genel kolluğa bildirir.
d) Genel kolluk, özel güvenlik alanında görev aldıktan sonra özel güvenliğin görevi sona erer.
e) Genel kolluğun emrine göre hareket eder.

 

58. SINAV SİLAH BİLGİSİ SORULARI

 

1) Aşağıdakilerden hangisi tetik disiplini hatalarındandır?
a) Arpacığı gezin içine yerleştirmeme
b) İstinat boşluğunu almak
c) Ani tetik çekme
d) Hatalı duruş
e) Hatalı kabza kavrama

2) Namlu içinde helezon seklinde birbirine paralel olarak uzanan setlerin, fişek çekirdeği üzerindeki silaha özgü bıraktığı izlere ……….. denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
a) Rayyür
b) Yiv
c) Çap
d) Namlu yüksüğü
e) Hatve

3) Şarjör yayının üst kısmında bulunan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Şarjör kapağı
b) Gerdel
c) Kabza
d) Şarjör kapak kilidi
e) Şarjör gövdesi

4) Aşağıdaki parçalardan hangisi yarı otomatik bir tabancanın sürgü bölümünde yer almaz?
a) Tırnak yayı
b) Gez
c) İğne
d) Horoz
e) Arpacık

5) Aşağıdakilerden hangisi silah temizliği ve bakımı yapılırken kullanılan malzemelerden değildir?
a) Pas çözücü yağ
b) Temizleme yağı
c) Zımpara
d) Harbi
e) Koruyucu yağ

6) Ateşli silahlarda tetik çekildiğinde, iğnenin çarpması sonucu fişekte ilk ateşlemenin meydana geldiği yere ne denir?
a) Çekirdek
b) Kovan
c) Kapsül
d) Gömlek
e) Kurşun

7) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikinci atışa hazır hale gelen tabancalara ne denir?
a) Yarı otomatik tabanca
b) Tam otomatik tabanca
c) Makineli tabanca
d) Havalı tabanca
e) Tek atışlı tabanca

8) Aşağıdaki tabanca gruplarından hangisi barut gazı basıncı ile çalışmaz?
a) Yarı otomatik tabancalar
b) Makineli tabancalar
c) Toplu tabancalar
d) Havalı tabancalar
e) Tek atışlı tabancalar

9) Aşağıdakilerden hangisi kovan atma tertibatı parçasıdır?
a) Horoz
b) Tetik korkuluğu
c) Tetik
d) İğne
e) Tırnak

10) Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?
a) Uzun süreli nişan alma sürecinden sonra yorgunluktan kaynaklı, hızlı tetik çekme
b) Patlama korkusu sebepli, patlama öncesi ani tetik çekme refleksi gösterme
c) İstinat boşluğunun alınmaması
d) Tetik parmağı ile tetiğin yanlış kavranması
e) Kabzanın çok sıkı tutulması

11) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Çekirdek
b) İğne
c) Kovan
d) Barut
e) Kapsül

12) Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlenmeme sebeplerindendir?
a) İğnenin kırık olması
b) Namlunun kirli olması
c) Çıkarıcının kırık olması
d) Tetiğin hızlı çekilmesi
e) Tırnağın kırık olması

13) Ateşli silahlarda tetiğin çekilmesinden başlayıp iğnenin kapsüle darbe yaparak barutu ateşlemesine kadar geçen süreci sağlayan sisteme ne ad verilir?
a) Ateşleme tertibatı
b) Kovan atma tertibatı
c) Emniyet tertibatı
d) Şarjör
e) Namlu

14) Ateşli silahlarda namlu içerisinde helezon şeklinde açılan girintilere ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Çıkarıcı
d) Rampa
e) Rayyür

15) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızına ne denir?
a) İlk hız
b) Rayyür
c) Azami menzil
d) Menzil
e) Minimum menzil

16) Aşağıdakilerden hangisi ateşsiz silahlar arasında yer almaz?
a) Oluklu bıçak
b) Topuz
c) Yivsiz tüfek
d) Süngü
e) Şişli baston

17) Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz?
a) Hedef
b) Göz
c) Namlu
d) Arpacık
e) Gez

18) Mermi çekirdeğinin istikrarlı bir şekilde hedefe gitmesini sağlayan parçaya …..… denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
a) Gez
b) Namlu
c) Sürgü
d) Rampa
e) Rayyür

19) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçasıdır?
a) Fişek yatağı
b) Namlu
c) Şarjör
d) Tetik
e) Namlu yüksüğü

20) Aşağıdakilerden hangisi sürgü grubunun parçalarındandır?
a) Kovan atma boşluğu
b) Horoz
c) Şarjör tutma kilidi
d) Kabza
e) Gövde

21) Gerdeli yukarı iterek, her fişeğin şarjör dudakları arasında tam olarak oturmasını sağlayan yaya …….. denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
a) Yerine getirme yayı
b) Mermi yayı
c) Şarjör yayı
d) Gövde yayı
e) İcra yayı

22) Ateşli silahlarda, yanma ile oluşan gaz basıncı sayesinde fişek çekirdeğinin hedefe fırlatılmasına yarayan, yanıcı, patlayıcı katı maddeye ……… denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
a) TNT
b) Barut
c) Gaz
d) Fünye
e) Kapsül

23) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri değildir?
a) Şarjör kapak kilidi
b) Gerdel
c) Şarjör yuvası
d) Şarjör yayı
e) Şarjör kapağı

24) Tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlayan parçaya ne denir?
a) Tetik korkuluğu
b) Kızak
c) Sürgü tutucu
d) İğne
e) Tetik manivelası

25) Aşağıdakilerden hangisi silahın boş kovanı atmamasına neden olabilecek sebeplerden biri değildir?
a) Tırnak kırık veya aşınmış olabilir.
b) Tırnak yayı kırık veya özelliğini kaybetmiş olabilir.
c) İğne kırık veya aşınmış olabilir.
d) Fişek yatağı kirli olabilir.
e) Çıkarıcı kırık olabilir.

 

 

 

58. SINAV CEVAP ANAHTARI

SİLAH

1

C

26

A

51

D

76

D

1

C

2

E

27

A

52

B

77

C

2

A

3

D

28

C

53

D

78

B

3

B

4

D

29

E

54

A

79

E

4

D

5

E

30

A

55

D

80

E

5

C

6

A

31

B

56

A

81

C

6

C

7

D

32

B

57

D

82

D

7

A

8

E

33

B

58

C

83

D

8

D

9

B

34

C

59

A

84

B

9

E

10

C

35

C

60

A

85

E

10

E

11

B

36

C

61

B

86

D

11

B

12

E

37

B

62

A

87

A

12

A

13

D

38

B

63

B

88

A

13

A

14

C

39

B

64

D

89

E

14

A

15

E

40

C

65

E

90

E

15

A

16

A

41

C

66

E

91

E

16

C

17

C

42

B

67

D

92

A

17

C

18

E

43

D

68

C

93

E

18

B

19

D

44

E

69

A

94

E

19

D

20

E

45

B

70

D

95

C

20

A

21

A

46

E

71

B

96

E

21

C

22

C

47

A

72

C

97

C

22

B

23

B

48

D

73

D

98

E

23

C

24

D

49

A

74

C

99

E

24

E

25

E

50

C

75

B

100

D

25

C